Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. et Dr. h. c.

garant

Prof. JUDr. Jaroslav. Chovanec, CSc. et Dr. h. c. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, na ktorej promoval s vyznamenaním v roku 1962. V roku 1967 získal titul JUDr. Viac ako desať rokov pôsobil ako interný vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte UK a tri roky ako interný vysokoškolský učiteľ na Vysokej škole ZNB v Prahe a v Bratislave. Počas viac ako 21-ročného pôsobenia v Ústave štátu a práva SAV sa aktívne zúčastňoval na základnom vedeckom výskume ako vedúci vedecký pracovník a okrem toho externe pôsobil ako vysokoškolský učiteľ (odborný asistent, docent a profesor) v odbore štátne (ústavné) právo na viacerých právnických fakultách (PF UK Bratislava, PF UPJ Košice, PF University J. E. Purkyňe v Brne, Vysoká škola ZNB IV. fakulta Bratislava, FiF UK Bratislava, PF UMB Banská Bystrica). Na všetkých uvedených právnických fakultách pôsobil vo všetkých formách pedagogického procesu vrátane skúšok, vedenia diplomových a rigoróznych prác a prác študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Okrem toho bol a je členom rigoróznych komisií pre získanie titulu JUDr. v odbore štátne právo, teória štátu a právo.


Počas interného pôsobenia na PF UK vykonával deväť rokov funkciu tajomníka katedry štátneho (ústavného) práva. V rámci pôsobenia na Vysokej škole ZNB v Prahe zastával funkciu náčelníka katedry historicko-právnych predmetov. Taktiež bol člen rady Vysokej školy ZNB. V šk. roku 1981/82 a 1982/83 externe pôsobil v pedagogickom procese na FF UK v Bratislave, kde prednášal a viedol seminárne cvičenia a skúšal v troch kombináciách. Na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ihneď od svojho nástupu do zamestnania, t.j. od 15.10.1998 až po dnes vykonáva funkciu vedúceho Katedry právnych a humanitných vied a člena Vedeckej rady fakulty. V roku 1999 vykonával funkciu prorektora UCM v Trnave pre legislatívu a styk s verejnosťou. Okrem toho bol od októbra 1999 do roku 2001 členom Akademického senátu na FMK UCM. Od roku 1968 a do roku 1990 sporadicky prednášal (pozvané výberové prednášky) na Inštitúte pre národné výbory, neskôr na Inštitúte verejnej správy MV SSR. Taktiež od roku 1962 robil rôzne prednášky z odboru štátne právo v Osvetovom ústave v Bratislave až do roku 1990, ako aj v Socialistickej akadémii (teraz v Akadémii vzdelávania). V rokoch 1995/96 bol členom kolektívu pre založenie novej Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a v rokoch 1997 a 1998 bol členom expertnej skupiny vytvorenej na UCM v Trnave pre prípravu projektu zriadenia Fakulty verejnej správy UCM v Trnave. Počas vedecko-pedagogickej činnosti vychoval viacero generácií aktívnych právnikov, z ktorých viacero dosiahlo významné spoločenské a vedecké postavenie.


Od školského roku 1999/2000 až do školského roku 2002/2003 pôsobil ako externý docent a profesor štátneho (ústavného) práva na PF UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako interný profesor na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (vedúci katedry teórie štátu a práva), interný profesor na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (vedúci katedry humanitných vied) a interný profesor na Fakulte práva Janka Jesenského vysokej školy v Sládkovičove (vedúci katedry teórie štátu a práva). Je aktívnym advokátom, členom Spolku slovenských spisovateľov, správcom Nadácie Ľudovíta Štúra a Nadácie profesora Karola Planka pri PF UK, členom Združenia národne orientovaných právnikov, členom občianskej iniciatívy 61 krokov k slovenskej identite - Zvrchované Slovensko, členom vedeckej rady Slovenského pedagogického nakladateľstva na tvorbu terminologických a výkladových slovníkov, členom výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu, predsedom Rady učiteľov Slovenského inštitútu vzdelávania, členom Historickej spoločnosti SAV, ako aj členom Spoločnosti pre medzinárodné právo SAV.


Je nositeľom významných ocenení a vyznamenaní. Celkovo mu bolo udelených 20 ocenení a vyznamenaní. Po roku 1989 to bola cena Slovenských pohľadov (v spoluautorstve s M. Ferkom a M. Tkáčom, v r. 1993), prémia Literárneho fondu za dielo: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky (spoluautor, v r. 1995), pocta ministra kultúry SR Zlatý dvojkríž (za mimoriadne iniciatívy a zásluhy o národnú kultúrnu a demokratickú štátnosť Slovenskej republiky, v r. 1995), zlatá plaketa Literárneho fondu (v r. 2000), pamätná medaila Matice slovenskej (za dlhoročnú prácu v prospech slovenského národa a Matice Slovenskej, v r. 2000), pamätná medaila Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (v r. 2000), prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2002 za dielo: Ústava SR - základný zákon štátu a osobitná prémia Spolku slovenských spisovateľov v roku 2002 za dielo: Slovenská republika - budovanie suverénneho štátu, prémia Literárneho fondu za vedecký ohlas v kategórii spoločenských vied ako prejav uznania za významný vedecký ohlas za predchádzajúce tri roky, Bratislava 20. novembra 2001, prémia Literárneho fondu za vedecký ohlas v kategórii spoločenských vied II. miesto za posledné tri roky - za rok 2003, Bratisalva 28. septembra 2004.

Dňa 1.9.2008 pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky mu bolo prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom udelené vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.Výber z najvýznamnejších diel


1. Nové štátoprávne usporiadanie ČSSR.
Spoluautor R. Trella, Vydavateľstvo Smena, Bratislava 1971, s. 167, bola vydaná aj v maďarskom jazyku.

2. Ústava Československej socialistickej republiky. Spoluautor R. Trella, Vydavateľstvo Pravda, Bratislava 1971, s. 188, v slovenskom jazyku bolo 8 vydaní (doplnených), bola vydaná aj v maďarskom a ukrajinskom jazyku.

3. Zastupiteľská sústava ČSSR. Vydavateľstvo Smena, Bratislava 1973, s. 205, bola vydaná aj českom, maďarskom a ukrajinskom jazyku.

4. Slovenské národní povstání slavná kapitola dějin našich národů. Vydavatelství Horizont, Praha 1974, s. 94.

5. Československá socialistická federácia. Vydavateľstvo Pravda, Bratislava 1978, s. 288, v slovenskom jazyku 2 vydania, v českom jazyku 3 vydania, v maďarskom jazyku 2 vydania, okrem toho bola vydaná v anglickom a francúzskom jazyku.

6. Revolučný a štátoprávny odkaz SNP. Vydavateľstvo Pravda, Bratislava 1980, s. 464, bola vydaná aj v českom jazyku vo Vydavateľstve Mladá fronta v Prahe 1981.

7. Aktuálne otázky právnej výchovy. Spoluautor F. Laurinec, Vydavateľstvo Smena, Bratislava 1985, s. 207.

8. Štát a právo v otázkach a odpovediach. Spoluautori J. Cuper a A. Krsková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1985, s. 240.

9. Právo v súkromnom podnikaní (Komentár), I. diel. Spoluautor M. Mamojka, Nakladateľstvo Bradlo, Bratislava 1991, s. 324.

10. Právo v súkromnom podnikaní (Komentár) II. diel. Spoluautor M. Mamojka, Nakladateľstvo Bradlo, Bratislava 1991, s. 225.

11. Právna cesta k transformácii spoločnosti (Komentár). Spoluautor M. Mamojka, Nakladateľstvo Remedium, Bratislava 1992, s. 519.

12. Voľby do Federálneho zhromaždenia ČSFR a Slovenskej národnej rady. Spoluautor P. Mozolík, Vydala Kancelária Slovenskej národnej rady vo Vydavateľstve Procom, s.r.o., Bratislava 1992, s. 96.

13. Ústava Slovenskej republiky. Spoluautor P. Mozolík, Vydalo Remedium, Bratislava 1992, s. 139, 1. vydanie; 2. upravené vydanie bolo v roku 1993, s. 139.

14. Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky. Spoluautor P. Mozolík, Vydavateľstvo Procom, s.r.o., Bratislava 1994, s. 289.

15. Ústava Slovenskej republiky európsky štandard. Vydala Slovenská informačná agentúra vo Vydavateľstve Bedeker Slovakia, s.r.o., Bratislava 1996, s. 16; samostatná brožúra pre štátnu reprezentáciu v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom a francúzskom.

16. Chronológia cesty k zvrchovanosti Slovenskej republiky. Vydala Slovenská informačná agentúra vo Vydavateľstve Bedeker Slovakia Bratislava 1996, s. 12; brožúra pre štátnu reprezentáciu v slovenskom anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

17. Šesdesiatjeden krokov k slovenskej identite - Zvrchované Slovensko. Spoluautor M. Ferko a M. Tkáč, Zborník dokumentov. (Zostavenie a napísanie úvodu, poznámok a záveru). Bratislava 1996, s. 80.

18. Cesta k zvrchovanosti Slovenskej republiky. Vydala Slovenská informačná agentúra vo Vydavateľstve THB, Bratislava 1997, s. 81, publikácia pre štátnu reprezentáciu v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom a francúzskom.

19. Národnostné menšiny a etnické skupiny v Slovenskej republike. Vydala Slovenská informačná agentúra, Bratislava 1997, s. 32, brožúrka vydaná pre štátnu reprezentáciu v slovenskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

20. Voľby prezidenta Slovenskej republiky (Volebný slovník). EPOS, Bratislava 1999, s. 224.

21. Slovenská republika - budovanie suverénneho štátu. Vydal Procom, Bratislava 2002, s.232

22. Malý slovník ústavného práva. Vydal Procom, Bratislava 2002, s.155.

23. Ústava Slovenskej republiky - základný zákon štátu. Vydal Procom, Bratislava 2002, s.615.

24. Encyklopédia k prijímacím skúškam na právnické fakulty. J. Chovanec a kolektív, Vydala Pedagogika, Bratislava 2002, s.239.

25. Lexikón ústavného práva. Spoluautor I. Palúš. Procom. Bratislava 2004, s. 261.

26. Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike. Bratislava 2005, s. 301

27. Budovanie štátu Slovenskej republiky (k 20. výročiu vzniku). Bratislava 2012, s.374

28. Príručka k príprave na štúdium práva. Bratislava 2013, s. 322