Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

VŠ ekonomického smeru - Test z ekonómie č. 1


1. Počas dovoleniek sa zvýšil v krajine počet turistov. Vyvolá to:

2. Do módy prišli dlhé sukne. Tento trend vyvolá v prvom rade:

3. Neúroda obilia vyvolá:

4. Ak odbory presadia zvýšenie miezd:

5. Posun krivky ponuky smerom doprava môže byť vyvolaný:

6. Štát zaviedol nový zákon na sprísnie bezpečnosti práce. Vyvolá to:

7. Ak sa zmenší rozsah trhu, spôsobí to:

8. Krivka dokonale neelastického dopytu má tvar:

9. Dopyt po práci závisí od:

10. Celkové výnosy podniku sa skladajú z:

11. Orgánmi družstva sú:

12. Trh cenných papierov sa člení na:

13. Do druhového členenia nákladov nepatria:

14. Náklady spojené s riadením podniku a zabezpečením podniku ako celku, ktoré nie je možné určiť na jednotku výkonu, sa nazýva:

15. Medzi znaky podnikania nepatrí:

16. V prípade dokonalej konkurencie je cena práce:

17. Krivka ponuky pôdy je:

18. Peňažná akumulácia znamená:

19. Druhý stupeň bankovej sústavy reprezentujú:

20. Združenie podnikov, ktoré majú právnu subjektivitu, ale podliehajú jednotnému vedeniu sa označuje: