Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

VŠ ekonomického smeru - Test z ekonómie č. 2


1. Agregátny dopyt predstavuje:

2. Dôchodková metóda výpočtu HDP predstavuje súčet:

3. Reálny HDP je vyjadrený:

4. Obchodná bilancia štátu vyjadruje:

5. Nepriame dane:

6. Potenciálny produkt predstavuje:

7. V dlhom období krivka AS vyzerá nasledovne:

8. Hrubé investície (domáce) členíme na:

9. Dopyt po práci závisí od:

10. Celkové výnosy podniku sa skladajú z:

11. Orgánmi družstva sú:

12. Stanovenie minimálnych povinných rezerv a diskontnej sadzby patrí medzi nástroje:

13. Do druhového členenia nákladov nepatria:

14. Náklady spojené s riadením podniku a zabezpečením podniku ako celku a nie je ich možné určiť na jednotku výkonu, sa nazýva:

15. Medzi znaky podnikania nepatrí:

16. V prípade dokonalej konkurencie je cena práce:

17. Krivka ponuky pôdy je:

18. Živnosťou sa rozumie:

19. Medzi mzdové rozdiely nepatrí:

20. Hospodárska politika, ktorej nástroje súvisia s príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu sa nazýva: