Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

VŠ ekonomického smeru - Test z ekonómie č. 3


1. Kapitálové statky nevchádzajú bezprostredne do spotreby, ale sú určené na:

2. Krivka ponuky práce znázorňuje dva efekty:

3. Index reálnej mzdy vypočítame ako:

4. Hlavné nástroje hospodárskej politiky sú:

5. Obchodný zákonník charakterizuje podnikanie týmito znakmi:

6. Cenu pôdy vypočítame:

7. Dve základné formy mzdy sú časová a:

8. Podniky podľa konečného výsledku delíme na:

9. K právnym formám podnikov nepatrí:

10. Náklady podľa ich vzťahu k zmene objemu výkonov členíme na:

11. Trhový mechanizmus charakterizujú tri typy procesov:

12. Externality predstavujú:

13. Krivka dopytu vyjadruje pri nezmenených ostatných podmienkach:

14. Pre potreby ekonómie rozumieme pod pojmom výrobné zdroje:

15. Základné nástroje fiškálnej politiky sú:

16. Zabudované stabilizátory v hospodárstve pôsobia:

17. Deficit štátneho rozpočtu vzniká vtedy, keď príjmy voči výdavkom sú:

18. Daňovú sústavu na Slovensku tvoria tieto druhy daní:

19. Daň z pridanej hodnoty patrí medzi:

20. Hospodárska politika, ktorej cieľom je regulovať mzdy a ceny je: