Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Lekárske fakulty - Test z biológie č. 1

Test obsahuje 50 otázok. Každá otázka má štyri možnosti odpovede. Správna môže byť žiadna, jedna, dve, tri, alebo všetky štyri odpovede.
V každej otázke je nutné označiť všetky správne odpovede kliknutím do políčka pri konkrétnej odpovedi.
Čas na vypracovanie testu je 45 minút.

1. Stav, keď sú životné deje obmedzené na minimum sa nazýva:

2. Význam vody v organizme:

3. Fertilizácia je:

4. Aké rastlinné pletivá rozlišujeme podľa zhrubnutia bunkovej steny:

5. Vývoj jedinca z neoplodneného vajíčka sa volá:

6. Gény v bunke sa môžu nachádzať:

7. Schopnosť bunky pohlcovať mikroorganizmy sa nazýva:

8. Medzi látky vstupujúce do bunky voľnou difúziou patri:

9. Komplementárny reťazec DNA má oproti:

10. Obidvaja rodičia majú heterozygotne krvnú skupinu B. Aká je pravdepodobnosť, že ich deti budú mať krvnú skupinu B:

11. Mutagény:

12. Prapohlavné bunky mnohobunkových organizmov, z ktorých vznikajú gaméty:

13. Dedičnosť:

14. Aké typy vakuol nachádzame u meňaviek:

15. Meňavka, ktorá parazituje v malpigických trubiciach sa nazýva:

16. T - lymfocyty zodpovedajú za:

17. Oddelenia vyšších rastlín sú:

18. Rizomoid je:

19. Kyselina abscisová ako inhibítor:

20. Priraďte k vývojovému stupňu stielky typického predstaviteľa:

21. Ktoré rastliny zaraďujeme do triedy Bryatae:

22. Medzi najvýznamnejšie rady placentovcov patria:

23. U ktorých živočíchov sa amoniak vylučuje ako kyselina močová:

24. Čo sú gemuly:

25. Ktoré mnohobunkovce nemajú vytvorené nervové a svalové tkanivo:

26. Ktoré látky štiepi amyláza:

27. Kopulačný orgán hlavonožcov sa nazýva:

28. Niektoré druhy rýb zachytávajú zvukové vlny:

29. O zimných spáčoch platí, že:

30. Podráždenie sliznice nosa následne vyvolá:

31. Kožu človeka tvorí:

32. Druhá signálová sústava je základom:

33. Jav, keď sa dráždivosť receptora v priebehu pôsobenia podnetu znižuje sa nazýva

34. Malý krvný obeh končí:

35. Ktorý hormón produkujú semenníky u človeka:

36. K vitamínom rozpustným v tukoch patrí:

37. Kôra nadobličiek človeka produkuje:

38. Dreň nadobličiek človeka produkuje:

39. Biologická hodnota bielkovín je daná:

40. Vitálna kapacita pľúc je:

41. Činnosť kostrových svalov umožňuje človeku:

42. O obličkách u zdravého človeka platí, že:

43. Zrelá červená krvinka človeka:

44. Svaly, ktoré spôsobujú pohyb dlaňou nahor sa nazývajú:

45. Ktoré ekosystémy závisia od dodatkovej energie:

46. Svetelný režim v prirode je podmienený:

47. Hydrosféru tvorí:

48. Ktorý oxid je najrozšírenejšou nečistotou ovzdušia:

49. O pôde platí, že:

50. Pre akostný stupeň "znečistená voda" vodného toku platí, že: