Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Lekárske fakulty - Test z biológie č. 2

Test obsahuje 50 otázok. Každá otázka má štyri možnosti odpovede. Správna môže byť žiadna, jedna, dve, tri, alebo všetky štyri odpovede.
V každej otázke je nutné označiť všetky správne odpovede kliknutím do políčka pri konkrétnej odpovedi.
Čas na vypracovanie testu je 45 minút.

1. Môžu sa bunky v niektorých druhoch kolónií špecializovať na určité funkcie:

2. Akú špecifickosť enzýmov rozoznávame:

3. Medzi vedy o vývoji nepatrí:

4. Anabolizmus je:

5. Plazmatická membrána buniek je:

6. K základným funkciám bunky patrí:

7. Ako sa nazývajú bunky, ktoré sa nekoordinované delia a ohrozujú celistvosť organizmu:

8. Bunka využíva osmotickú energiu na:

9. Bunka sa v meióze rozdelí:

10. Enzymatická sústava oxidatívnej fosforylácie je lokalizovaná v:

11. Aký počet aminokyselín kóduje pri syntéze bielkovin úsek DNA ATG TCT TTT CGG GGC:

12. Dusíková báza uracil sa nachádza:

13. Génové mutácie:

14. O génoch malého účinku platí, že:

15. Genotyp je:

16. Mutácie, pri ktorých sa menia gény, ale nemení sa štruktúra ani počet chromozómov sa nazývajú:

17. Bunka baktérie sa rozmnožuje:

18. Ktoré jednobunkovce vytvárajú kolónie:

19. Pôvodcami malárie sú:

20. Oddelenia vyšších rastlín sú:

21. Vodu vydáva rastlina v plynnom stave transpiráciou a v kvapalnom stave:

22. Bunka húb z polysacharidov obsahuje:

23. Ktoré tvrdenie platí o machorastocb:

24. Ktoré bunkové organely obsahuje bunka húb:

25. Motýle:

26. Priadka morušová:

27. Vnútorná kostra druhoústovcov má pôvod:

28. Ako sa volá chemická látka charakteristická pre plášť plášťovcov:

29. Telo hubiek sa skladá:

30. Koľko hormonálnych sústav má hmyz:

31. Ktoré sú hlavné znaky živočíchov:

32. Medzi základné zložky biologického regulačného systému patrí:

33. Srdce človeka v kľude prečerpá za 1 minútu približne:

34. Kde sa nachádzajú polmesiačikovité chlopne:

35. Žlté teliesko je:

36. Pri nedostatku ktorého vitamínu vzniká rohovatenie epitelov, vysychanie rohovky a spojoviek a šeroslepota:

37. Hospodárenie s minerálnymi látkami riadi:

38. Akými nervami je riadená činnosť drene nadobličiek:

39. V tele človeka sa ukladajú do zásoby:

40. Nedostatočná činnosť štítnej žľazy u mladého organizmu sa môže prejaviť

41. K veľkým párovým slinným žľazám človeka patria žľazy:

42. Kvapavka:

43. Dobre vidiace osoby majú pri vzdialenosti 6 m označenie ostrosti zraku:

44. Trojhlavý sval lýtka:

45. Zložité spoločenstvá žijúcich organizmov na určitom území vytvárajú:

46. Ako nazývame prvotné živé sústavy:

47. Ekologická valencia je:

48. Čo je pôdna erózia:

49. Hlavné myšlienky Darwinovej evolučnej teórie:

50. Akou farbou sa označuje II. stupeň akosti vody vodného toku: