Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Lekárske fakulty - Test z biológie č. 3

Test obsahuje 50 otázok. Každá otázka má štyri možnosti odpovede. Správna môže byť žiadna, jedna, dve, tri, alebo všetky štyri odpovede.
V každej otázke je nutné označiť všetky správne odpovede kliknutím do políčka pri konkrétnej odpovedi.
Čas na vypracovanie testu je 45 minút.

1. Reprodukčná izolácia druhu znamená, že:

2. V čom spočíva funkčná špecifickosť enzýmov:

3. Individuálny vývin každého mnohobunkového živočícha s pohlavným rozmnožovaním má etapu:

4. Regulácia v bunke je ovplyvnená:

5. Jeden z dôležitých metabolických procesov v bunke, pri ktorom sa tvoria nové molekuly bielkovín sa nazýva:

6. Chromozómy môžeme nájsť:

7. Ako sa volá proces, pri ktorom sa materská eukaryotická bunka rozdeli na dve rovnocenné dcérske bunky:

8. Autotrofné bunky môžu využívať energiu:

9. Jadierko sa skladá z:

10. Energia v bunke sa uvoľňuje:

11. O operóne Escberichia coli platí, že:

12. Aminokyseliny môžu byť kódované:

13. Na základe komplementarity báz sa adenín viaže s:

14. Genetickou schémou kríženia heterozygota s homozygotom recesívnym je:

15. Genotyp jedinca homozygota dominantného pre uvedené znaky je:

16. Koľko autozómov obsahuje telová bunka človeka:

17. Žena, prenášačka hemofílie bude mať dieťa s hemofilikom. Môžu mať aj zdravého syna:

18. Obidvaja rodičia majú krvnú skupinu A. Ich deti môžu mať krvné skupiny:

19. Dcéra rozoznáva normálne červenú a zelenú farbu, avšak jej matka je farboslepá. Dcéra sa vydala a jej manžel nemá problémy pri rozlišovaní farieb. O pravdepodobnosti, že ich dcéra nebude farboslepá platí, že:

20. Jednobunkové organizmy odstraňujú odpadové látky:

21. Mureín je:

22. Streptokoky:

23. Povrchová tenká blana jednobunkovcov sa nazýva:

24. Pohyby rastlín možno rozdeliť na:

25. Vodný potenciál bunky vyjadruje:

26. Čo sú endomycéty:

27. Pre oddelenie borovicorastov sú typickými znakmi:

28. O kmeni mäkkýše platí, že:

29. K úžitkovým druhom hmyzu patrí:

30. Ktorý z uvedených parazitov rastlín je hlístovec:

31. U ktorých živočíchov sa amoniak vylučuje ako močovina:

32. Všetky bunky živočíchov:

33. Pijavice:

34. Ktorým živočíchom celkom chýba čuch:

35. Ktoré blchy prechádzajú aj na človeka:

36. Tenké črevo u človeka:

37. Ktoré tepny zásobujú krvou srdcový sval:

38. Základnou funkčnou a stavebnou jednotkou ľudskej obličky je:

39. Biele krvinky sa vyskytujú:

40. Nedostatočným prívodom určitých vitamínov môže vzniknúť:

41. Nedostatok inzulínu spôsobuje:

42. V metabolizme človeka možno bielkoviny úplne nahradiť:

43. Glukagón:

44. Smer na zvislej osi "k chvostu" sa u človeka odborne nazýva:

45. O trojklannom nerve platí tvrdenie:

46. Podľa základných fyzikálnych faktorov rozoznávame ekosystémy:

47. Koľko percent z celkovej produkcie celej biosféry spotrebuje človek (potrava):

48. Čo je hydrologický cyklus:

49. Medzi abiotické faktory prostredia patri:

50. Oligocén: