Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Lekárske fakulty - Test z chémie č. 2

Test obsahuje 50 otázok. Každá otázka má štyri možnosti odpovede. Správna môže byť žiadna, jedna, dve, tri, alebo všetky štyri odpovede.
V každej otázke je nutné označiť všetky správne odpovede kliknutím do políčka pri konkrétnej odpovedi.
Čas na vypracovanie testu je 45 minút.

1. Pitná voda je:

2. Protón je častica:

3. Elektrónová vrstva s hlavným kvantovým číslom n = 3 môže obsahovať orbitály:

4. V molekule CH2 = CH2 sú:

5. Vodný roztok dihydrogenfosforečnanu sodného (Mr = 120) s koncentráciou 0,5 mol.l -1 pripravíme, keď:

6. Pre reakciu Cu + H2SO4 (konc.) → CuO + SO2 + H2O platí:

7. O fosfore platí:

8. Keď zreaguje 1 mol kyseliny trihydrogenfosforečnej a 1 mol hydroxidu, v ktorom má atóm železa oxidačné číslo II, vznikne:

9. Z 500 g roztoku chloridu bárnatého s koncentráciou w = 24 %, sme odparili 210 g vody a tým sa vyzrážalo 40 g chloridu bárnatého. Vypočítajte, koľko percentný (w %) roztok zostal:

10. Reakciou dvojchromanu draselného, oxidu siričitého a kyseliny sírovej vzniká kamenec chromito-draselný a voda. Vypočítajte, koľko dvojchromanu draselného potrebujeme na prípravu 200 ml roztoku kamenca chromito-draselného s koncentráciou 0,15 mol.l-1. [ Ar(S)=32; Ar(K)=39; Ar(O)=16; Ar(Cr)=52; Ar(Al)=27 ]:

11. Vypočítajte, v akom množstve vody treba rozpustiť 100 g dekahydrátu uhličitanu sodného, aby pri teplote 20° C vznikol nasýtený roztok. Rozpustnosť uhličitanu sodného pri teplote 20° C je 18 g v 100 g roztoku. [ Ar(H)=1; Ar(C)=12; Ar(O)=16; Ar(Na)=23 ]:

12. Arény:

13. Ktoré heterocyklické zlúčeniny majú aromatický charakter:

14. Freóny:

15. Podľa Brônstedovej teórie sú alkoholy:

16. Oxidáciou 2-butanolu vzniká:

17. Fehlingovo činidlo sa používa na dôkaz:

18. V reakcii, pri ktorej sa na primárny aromatický amín pôsobí alkalickým dusitanom v prostredí silnej anorganickej kyseliny, ide o:

19. Zlúčenina HOOC-CH2-COOH je:

20. Medzi dikarboxylové kyseliny patrí:

21. Adíciou 2 molekúl vodíka na kyselinu linolénovú dostaneme kyselinu:

22. Z halogénkarboxylových kyselín sa v prírode nachádza:

23. Acylpyrín vzniká:

24. Esterová väzba:

25. O jednoduchých lipidoch môžeme povedať, že môžu obsahovať vo svojej molekule:

26. Mydlá vznikajú:

27. O biologickej hodnote rastlinných olejov rozhoduje:

28. Medzi dôležité alkoholy, ktoré sa v ľudskom organizme nachádzajú aj esterifikované patrí:

29. Pri tráveni a vstrebávaní tukov sú potrebné:

30. Žlčové kyseliny patria medzi:

31. Tymín je derivát odvodený od:

32. Na odstraňovaní bolesti sa z alkaloidov podieľa:

33. Adenín:

34. Vodíkové väzby v molekule DNA sa vytvárajú medzi:

35. O antikodóne môžeme tvrdiť:

36. Glyceraldehyd:

37. Aldopentózy môžu tvoriť:

38. Glyceraldehyd je:

39. Pre dané monosacharidy platí:

40. Najsladší cukor zo všetkých monosacharidov je:

41. O oxidácii a redukcii sacharidov môžeme povedať:

42. Glykogén:

43. Primárna štruktúra bielkovín:

44. Kolagén:

45. Hydratačný obal koloidnej častice:

46. Medzi makroergické zlúčeniny patrí:

47. Krebsov cyklus prebieha v bunke:

48. Alkoholdehydrogenáza:

49. Rozklad glykogénu v bunkách zvyšuje:

50. Inzulín: