Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Lekárske fakulty - Test z chémie č. 3

Test obsahuje 50 otázok. Každá otázka má štyri možnosti odpovede. Správna môže byť žiadna, jedna, dve, tri, alebo všetky štyri odpovede.
V každej otázke je nutné označiť všetky správne odpovede kliknutím do políčka pri konkrétnej odpovedi.
Čas na vypracovanie testu je 45 minút.

1. Základnou štruktúrnou jednotkou látky je:

2. Ionizačná energia:

3. V molekulách škrobu sú väzby:

4. Jednoduchá väzba:

5. Redukovadlá sú látky, ktoré:

6. Pre chemickú reakciu Cu + 2 HCl (zried.) → CuCl2 + H2platí:

7. Ak do roztoku železnatej a zinočnatej soli ponoríme kúsky železa a zinku, prebieha reakcia:

8. Ak prijme atóm kyslika dva elektróny, vznikne:

9. Dusík a fosfor:

10. Vypočítajte, koľko gramov síranu hexaakvachromitého potrebujeme na prípravu 250 ml roztoku s koncentráciou 0,8 mol.l-1. [Ar(S)=32; Ar(O)=16; Ar(Cr)=52; Ar(H)=1]:

11. Koľko ml roztoku kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou 20 % (w %), (ρ = 1,095 g.ml-1) potrebujeme na prípravu sulfánu zo sulfidu železnatého, aby sme z roztoku obsahujúceho 6,3 g chloridu bizmutitého vyzrážali všetok bizmut vo forme sulfidu bizmutitého? [Mr(BiCl3)=315; Mr(HCl)=36,5; Mr(H2S)=34; Mr(FeS)=88; Mr (Bi2S3)=514]:

12. Zlúčeniny vo vode rozpustné sú:

13. Ktoré heterocyklické zlúčeniny majú aromatický charakter:

14. Zlúčenina CHCl3 je:

15. K terciárným alkoholom patrí:

16. Fenoly sú silnejšie kyseliny ako alkoholy, čo vysvetlíme:

17. p-benzochinón vzniká:

18. Hydroxyzlúčeniny so silnými zásadami:

19. Anilín:

20. Zlúčenina C6H5-N=N-C6H5 :

21. Kyselina metánová je:

22. Kyselina 2-hydroxypropánová:

23. Zlúčenina CH3-CH2-O-CO-CH3 môže vzniknúť:

24. Medzi nasýtené vyššie karboxylové kyseliny patria kyseliny:

25. Ak sa na väzby nenasýtených vyšších karboxylových kyselín v acylglyceroloch aduje vodík hovoríme o:

26. Medzi steroidné hormóny patria:

27. V organizme môže byť v cholesterole esterifikovaná:

28. Medzi steroidné látky zaraďujeme:

29. Cytozín je derivát odvodený od:

30. Karotén je:

31. O jednotlivých typoch RNA môžeme povedať:

32. Dedičná informácia bunky je u človeka zapísaná v:

33. Glukóza je:

34. Deoxyribóza je:

35. Hroznový cukor je:

36. Dextríny vznikajú:

37. Glykogén:

38. Pri denaturácii bielkovín:

39. Históny:

40. Fosfoproteíny:

41. Endergonický charakter majú reakcie spojené:

42. Acetylkoenzým A môže vznikať:

43. Koncový produkt odbúrania glukózy za anaeróbnych podmienok u človeka je:

44. Esenciálne látky:

45. Acetylkoenzým A:

46. Nedostatok jódu narušuje priamo:

47. Syntézu glykogénu v bunkách pečene podporuje:

48. Glukagón je hormón:

49. Transaminačné reakcie vyžadujú prítomnosť:

50. Cytozín, uracil a tymín: