Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Politológia - Test č. 1


1. P. J. Šafárik podmienil rozvoj umenia, literatúry a kultúry národa:

2. Spoločenské normy, ktoré súvisia s vierou v Boha, nazývame:

3. Jedným z prvých hlásateľov prirodzeného práva na Slovensku bol:

4. Starovekí Rimania vytvorili samostatnú vedu o práve, ktorú nazývame:

5. Všeobecne platné právo, ktorého sa bolo možné dovolať pred súdom v 12. storočí, voláme:

6. Politicko-právnym spisom I. Kanta je:

7. Základné princípy volebného práva sú:

8. Systém platného práva daného štátu spolu vytvárajú:

9. Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

10. Odvetvie práva sústredené na štátnu správu verejných vecí nazývame:

11. Ak sa občan obráti na súd so žalobou, označujeme ho ako:

12. Zásada, že každého, komu nebola dokázaná vina, treba pokladať za nevinného, je zásadou:

13. Po júli 1990 je jediným tzv. súdnotrestným deliktom:

14. Posledným štádiom legislatívneho procesu u nás je publikovanie prijatého právneho predpisu v:

15. Štatút medzinárodného vojenského tribunálu bol prijatý v roku:

16. Komisia pre ľudské práva pri OSN vznikla v roku:

17. Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe bol podpísaný v:

18. Podporovanie kultúrnych práv je predovšetkým predmetom záujmu medzinárodnej odborovej organizácie:

19. Medzi vládne organizácie na ochranu ľudských práv nepatrí:

20. Politická strana je organizácia, ktorej prioritným cieľom je:

21. Súbor právnych noriem, ktorých predmetom sú spoločenské pracovné vzťahy, tvorí:

22. Kvórum t.j. prítomnosť poslancov v parlamente Slovenskej republiky, ktorá je potrebná na prijatie uznesenia je vyjadrená počtom:

23. SR je podľa kompetencií najvyšších orgánov štátnej moci:

24. Vláda SR je za svoju činnosť priamo zodpovedná:

25. Ústavný súd sa skladá z:

26. Sociológia je vedou, ktorá skúma:

27. Jednotný vnútorný trh v rámci Habsburskej monarchie vznikol:

28. Medzi Rakúskom a Uhorskom sa podpisovali vždy nové dohody o novom colnom území:

29. Zemiaky sa na našom území začali pestovať:

30. V Protektoráte Čiech a Moravy Nemecko do hospodárstva zasahovalo cez: