Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Politológia - Test č. 2


1.Spoločenské normy, ktoré sú sústredené okolo hodnoty dobra, nazývame:

2. Poriadok a spravodlivosť v spoločnosti majú byť vyjadrené a chránené:

3. Právo sa od ostatných normatívnych systémov odlišuje svojím:

4. Zbierka Corpus iuris civilis bola zozbieraná z textov:

5. Základným dielom Ch. L. S. Montesquieua je:

6. Právo je:

7. Nad dodržiavaním medzinárodných zmlúv v oblastiach, ktoré ovplyvňujú prežitie ľudstva dohliada:

8. Prvé delenie práva na súkromné a verejné sa datuje a prisudzuje:

9. Medzi politické práva nepatrí:

10. Politická veda je iba:

11. Žaloba (návrh) na súde smeruje proti:

12. Výkladom (interpretáciou) právnych predpisov sa zaoberá:

13. Občianskoprávna zodpovednosť nastupuje tam, kde boli porušené normy občianskeho práva:

14. Ľudské a občianske práva sa členia na:

15. OSN vznikla v roku:

16. Európska sociálna charta je súčasťou:

17. Listinu základných práv a slobôd prijalo Federálne zhromaždenie ČSFR v:

18. Medzinárodnú ligu pre ľudské práva začleňujeme medzi:

19. Základné práva spotrebiteľa formuloval:

20. Myšlienkovými zdrojmi európskej právnej kultúry sú:

21. Legitimita znamená:

22. Tri pätiny všetkých poslancov v parlamente, ktoré sú potrebné na prijatie ústavy a ústavných zákonov v Slovenskej republike sa nazýva:

23. Slovensko ako samostatný štát (povojnový) vzniklo:

24. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň:

25. Štát vznikol podľa teologickej teórie:

26. Sociológia je:

27. V roku 1826 bola monarchia rozdelená na:

28. V roku 1913 bolo Rakúsko – Uhorsko na:

29. Na území Československa v roku 1918 ostalo:

30. Cieľom riadeného hospodárstva počas II. svetovej vojny bolo: