Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Politológia - Test č. 3


1. Spoločenské normy, ktoré sú zoskupené okolo hodnoty krásna, nazývame:

2. Systém noriem v spoločnosti je usporiadaný podľa:

3. Právo sa od ostatných normatívnych systémov odlišuje:

4. Kanonické právo je:

5. Politicko-právnym spisom I. Kanta je:

6. Medzinárodné obyčaje nazývame:

7. Vo verejnom práve sú odvetvia práva, v ktorých sú vzťahy medzi subjektmi založené na:

8. Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky bola prijatá:

9. Koľko Ústav platilo na Slovensku od vzniku ČSR až po súčasnosť?

10. Dohodu medzi stránkami, ktorá im umožňuje mimosúdne vyriešiť problém nazývame:

11. Rodinné právo je akési „pododvetvie":

12. Podľa Aristotela je človek zóon politikon, čo znamená, že je to bytosť:

13. Návrh na začatie konania pred ústavným súdom sa nazýva:

14. Hospodárske, sociálne a kultúrne práva, právo na prácu, právo na vzdelanie a pod. zaraďujeme do:

15. Bezpečnostná rada OSN sa skladá:

16. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach bol prijatý:

17. V júni 1993 sa konala Konferencia OSN o ľudských právach a to:

18. Každá osoba alebo skupina osôb, ktorá sa nazdáva, že štát porušil jej práva priznané Európskym dohovorom, môže podať sťažnosť:

19. Daň z pridanej hodnoty patrí medzi:

20. Medzi znaky podnikania nepatrí:

21. Medzi najvyššie orgány štátnej moci nepatrí:

22. Sústavu najvyšších orgánov štátnej moci moderného štátu tvoria:

23. Deklarácia práv človeka a občana bola vyhlásená:

24. Prezidenta SR volí Národná rada SR tajným hlasovaním na:

25. Za zakladateľa sociológie sa vo všeobecnosti pokladá:

26. Živnostenský poriadok sa zaviedol:

27. Z Rakúsko – Uhorska sa vyvážalo na začiatku 20. storočia hlavne:

28. Samostatná mena – Koruna československá vznikla:

29. Kurz českej koruny voči ríšskej marke počas II. svetovej vojny bol:

30. Znárodňovacie dekréty E. Beneša boli vydané: