Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Logické myslenie a všeobecný prehľad č. 1

Test obsahuje 39 otázok, z ktorých prvých 20 je zameraných na logické usudzovanie a ďalších 19 na overovanie vedomostí. Každá otázka má tri možnosti odpovede. V každej otázke je nutné označiť správnu odpoveď kliknutím do políčka „áno“ a taktiež je nutné označiť aj každú nesprávnu odpoveď (alebo nesprávne odpovede) kliknutím do políčka „nie". Prvých 20 otázok (zameraných na logické usudzovanie) má len jednu správnu odpoveď, zvyšných 19 otázok (ktoré sú zamerané na kontrolu vedomostí) môžu mať aj viac správnych odpovedí, prípadne žiadnu správnu odpoveď. Čas na vypracovanie testu je 60 minút.

1. Ktorý z nasledujúcich výrokov je ekvivalentný s výrokom: Kvetoslava sa nestane ani advokátkou, ani sudkyňou.
a.) Nie je pravda, že Kvetoslava sa stane advokátkou alebo sudkyňou.
b.) Kvetoslava sa stane advokátkou alebo sudkyňou.
c.) Nie je pravda, že Kvetoslava sa stane advokátkou a nestane sa sudkyňou.

2. Vyberte vety(-u), ktoré sú negáciami vety “Niektoré živočíchy nemajú kostru”:
a.) Niektoré živočíchy majú kostru.
b.) Každý živočích má kostru.
c.) Nie všetky živočíchy majú kostru.

3. Nájdite antonymum k slovu „zmorený“.
a.) Utrápený
b.) Znavený
c.) Bodrý

4. Ktorú z uvedených viet možno platne odvodiť z viet: Žiadny učiteľ nie je športovec. Niektorí športovci sú novinári.
a.) Žiadni novinári nie sú učitelia.
b.) Niektorí športovci nie sú novinári.
c.) Niektorí novinári nie sú učitelia.

5. Koľko je teraz hodín, ak čas, ktorý uplynul od poludnia, tvorí tretinu času, ktorý uplynie do polnoci?
a.) 16:00
b.) 04:00
c.) 16:30

6. Ktorý z nasledujúcich výrokov je ekvivalentný s výrokom: Ideme do kina alebo pôjdeme na výlet.
a.) Ak ideme do kina, nepôjdeme na výlet.
b.) Nie je pravda, že nejdeme do kina a na výlet.
c.) Ideme do kina.

7. Ktorý výrok je negáciou výroku: Žiadny klamár nie je pilot:
a.) Niektorí klamári nie sú piloti.
b.) Všetci klamári sú nefajčiari.
c.) Aspoň jeden pilot je klamár.

8. Ktorý z uvedených výrokov možno platne odvodiť z výrokov: Ak Fero nebude užívať drogy alebo piť alkohol, jeho zdravie sa zlepší. Fero nebude piť alkohol.
a.) Jeho zdravie sa nezlepší.
b.) Jeho zdravie sa zlepší.
c.) Fero nebude užívať drogy.

9. Matúš je rovnako starý, ako je priemer Petrovho a Emilovho veku. Milan má 33 rokov. Emil má o 12 rokov viac ako syn, ktorého Milan splodil, keď mal 24 rokov. Peter je trikrát starší ako Milanov syn. Pavol je o 6 rokov starší ako Emil, ale o sedem rokov mladší ako Jozef. Kto z nich má 24 rokov?
a.) Peter
b.) Milan
c.) Matúš

10. Ktorý výrok vyplýva z nasledujúcich dvoch tvrdení: Gepard je rýchlejší ako antilopa. Lev nie je rýchlejší ako antilopa.
a.) Lev nie je pomalší ako gepard.
b.) Lev je pomalší ako gepard.
c.) Lev je rýchlejší ako gepard.

11. Ktorý z nasledujúcich výrokov je ekvivalentný s výrokom: Nie je pravda, že Fero pôjde na dovolenku do USA alebo Kanady.
a.) Fero nepôjde na dovolenku ani do USA, ani do Kanady.
b.) Fero pôjde na dovolenku do USA alebo Kanady.
c.) Fero nepôjde na dovolenku do USA, ale pôjde na dovolenku do Kanady.

12. Tri deti na pieskovisku sa hádali, kto našiel poklad. Tvrdili toto: Miško: Ja som ho určite nenašiel. Janko: Zuzka ho nenašla. Zuzka: Janko hovorí pravdu. Neskôr dve z nich tvrdili, že klamali. Kto našiel poklad?
a.) Zuzka.
b.) Miško.
c.) Janko s Miškom.

13. Ktorá veta chýba, aby bol daný úsudok platný? Matúš zomrel v dôsledku duševnej poruchy. Umrieť v dôsledku psychickej poruchy znamená nemať všetkých päť pohromade. Nie všetci hudobníci mali päť pohromade.
a.) Umrieť sa musí.
b.) Matúš bol hudobník.
c.) Matúš bol psychicky labilný.

14. Určite, ktoré z nasledujúcich viet sú ekvivalenciami vety: Román Bratia Karamazovovci je kratší ako Idiot.
a.) Román Idiot je dlhší ako Bratia Karamazovovci.
b.) Román Bratia Karamazovovci nie je dlhší, ani rovnako krátky ako Anna Kareninová.
c.) Román Idiot nie je rovnako dlhý ako Bratia Karamazovovci.

15. Určite, ktorý výrok je ekvivalentný s výrokom: Nie je pravda, že ak nenapíšem knihu, stanem sa právnikom.
a.) Nenapíšem knihu, ani sa nestanem právnikom.
b.) Napíšem knihu a nestanem sa právnikom.
c.) Napíšem knihu a stanem sa právnikom.

16. Namiesto otáznika doplňte vhodné číslo do postupnosti čísiel: 23, ?, 14, 11, 9, 8
a.) 17
b.) 20
c.) 18

17. Máme tvrdenie: „Ak nebudete na matematike dávať pozor, nenaučíte sa ju.“. Vyberte opačné tvrdenie.
a.) Buď nebudete na matematike dávať pozor, alebo sa ju naučíte.
b.) Hoci budete na matematike dávať pozor, nikdy sa ju nenaučíte.
c.) Ak ste sa naučili matematiku, znamená to, že ste na nej dávali pozor.

18. Ktoré z troch slov znamená približne to isté, čo slovo vzorný?
a.) Bezchybný
b.) Dobrý
c.) Svedomitý

19. Viera, Michal, Sylvia, Zuzana, Juraj a Eugen bývajú v dome, ktorý má prízemie a päť poschodí, pričom každý z nich obýva jedno poschodie a majú navzájom odlišné zamestnania. Kaderník býva na prízemí a psychológ medzi hudobníkom a vedcom. Juraj je hudobník a Sylvia nie je tlmočníčka. Viera je právnička a býva na 2. poschodí. Zuzana býva o jedno poschodie pod Jurajom a Michal býva o jedno poschodie nad Vierou. Kto z nich býva na poschodí medzi Eugenom a Michalom?
a.) Sylvia
b.) Viera
c.) Nikto

20. Koľko celých štvorcov so stranou 4 cm sa zmestí do obdĺžnika so stranami 17 cm a 16 cm tak, aby sa neprekrývali?
a.) 16
b.) 14
c.) 20

21. Akej oblasti sa týkal dokument Žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských prijatý na Slovanskom zjazde v Prahe?
a.) nedotýkal sa oblasti sociálnej
b.) nedotýkal sa demokratizácie režimu
c.) ekonomickej oblasti

22. Aký jazyk sa používal podľa Ústavy ČSR z r. 1920 v školách a úradoch na Slovensku?
a.) český
b.) československý
c.) slovenský

23. Kedy bola Slovenská republika prijatá do Rady Európy?
a.) 1991 (30. júna)
b.) 1992 (30. júna)
c.) 1993 (30. júna)

24. Čo znamenalo “Privilegium pro Slavis” pre slovenských mešťanov v Žiline?
a.) slovenskí a nemeckí mešťania mali mať v mestskej rade rovnaké práva a paritné zastúpenie
b.) slovenskí mešťania mali viac práv v mestskej rade ako nemeckí
c.) richtár bol volený striedavo slovákmi a nemcami

25. V ktorom roku sa stalo Francúzsko republikou a nastalo obdobie tzv. prvej francúzskej republiky?
a.) v roku 1625
b.) v roku 1755
c.) v roku 1792

26. Ktorá politická strana získala vo voľbách v roku 1946 na Slovensku vyše 62% hlasov?
a.) Ľudovci
b.) Komunistická strana
c.) Demokratická strana

27. V ktorom roku sa konal v Budapešti Kongres nemaďarských národností?
a.) v roku 1895
b.) v roku 1896
c.) v roku 1897

28. Kedy došlo k tretiemu deleniu Poľska a ktoré krajiny sa ho zúčastnili?
a.) v roku 1715, Nemecko
b.) v roku 1795, Rakúsko
c.) v roku 1799, Prusko

29. Charakterizujte Občiansky zákonník (Code civil) prijatý v roku 1804!
a.) potvrdzoval hlavné výdobytky Veľkej francúzskej revolúcie
b.) odmietal hlavné výdobytky Veľkej francúzskej revolúcie
c.) francúzska spoločnosť ho odmietla

30. Medzi tzv. Versaillský systém mierových zmlúv podpísaných po prvej svetovej vojne patrí:
a.) mierová zmluva s Maďarskom (trianonská)
b.) mierová zmluva s Bulharskom (neuillská)
c.) mierová zmluva s Tureckom (sévreska)

31. Charakterizujte nizozemskú revolúciu!
a.) Filip II. zistil, že rekatolizácia pokojným spôsobom neprinesie náboženskú jednotu a pritvrdil
b.) Filip II. poslal do krajiny „železného generála” vojvodu z Alby, ktorý vstúpil do Bruselu a zaviedol teror a popravy
c.) vodca opozície Viliam Oranžský unikol vojvodovi z Alby iba útekom

32. Vymedzte obdobie panovania dynastie Romanovcov v Rusku!
a.) roky 1613 - 1917
b.) roky 1513 - 1851
c.) roky 1201 - 1895

33. V ktorom období vznikajú na juhu Mezopotámie prvé mestské štáty?
a.) v rokoch 3600 - 3650 pred n. l.
b.) v rokoch 3600 - 3550 pred n. l.
c.) v rokoch 3500 - 3200 pred n. l.

34. V ktorom roku bola vydaná Veľká listina slobôd (Magna Charta Libertatum)?
a.) v roku 1205
b.) v roku 1210
c.) v roku 1215

35. Ako nazývame človeka, ktorý popiera poznateľnosť sveta?
a.) agnostik
b.) kozmológ
c.) scientológ

36. Aké sú symboly Európskej únie?
a.) európska vlajka (zástava)
b.) heslo Európskej únie (Jednotní v rozmanitosti)
c.) európska hymna (Óda na radosť)

37. Kedy je podľa Ústavy dovolená domová prehliadka?
a.) len v súvislosti s trestným konaním
b.) na ústny a odôvodnený príkaz sudcu
c.) na písomný a odôvodnený príkaz sudcu

38. Aké druhy bankových operácií vykonávajú obchodné banky?
a.) sprostredkovateľské operácie
b.) určujú povinné minimálne rezervy
c.) aktívne operácie

39. Čo sú bankové, depozitné peniaze?
a.) tzv. zlatý štandard
b.) možno ich kedykoľvek vybrať alebo previesť z účtu na účet pomocou šekov
c.) vklady na vkladných knižkách bez výpovednej lehoty (bežný účet)