Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Logické myslenie a všeobecný prehľad č. 2

Test obsahuje 39 otázok, z ktorých prvých 20 je zameraných na logické usudzovanie a ďalších 19 na overovanie vedomostí. Každá otázka má tri možnosti odpovede. V každej otázke je nutné označiť správnu odpoveď kliknutím do políčka „áno“ a taktiež je nutné označiť aj každú nesprávnu odpoveď (alebo nesprávne odpovede) kliknutím do políčka „nie". Prvých 20 otázok (zameraných na logické usudzovanie) má len jednu správnu odpoveď, zvyšných 19 otázok (ktoré sú zamerané na kontrolu vedomostí) môžu mať aj viac správnych odpovedí, prípadne žiadnu správnu odpoveď. Čas na vypracovanie testu je 60 minút.

1. Ktorý z výrokov je negáciou subjekt-predikátového výroku „Niektoré ženy sú smrteľné“:
a.) Niektoré ženy nie sú smrteľné.
b.) Žiadny človek nie je smrteľný.
c.) Žiadne ženy nie sú smrteľné.

2. Zložený výrok „(Eva mohla a Katka neprišla) a taktiež Tomáš zostal doma.“ je v prípade, že Eva nemohla, Katka prišla a Tomáš doma nezostal:
a.) Pravdivý
b.) Nepravdivý
c.) Nemožno rozhodnúť

3. Ktorý z uvedených výrokov možno platne odvodiť z výrokov? Učiteľ pokarhal niektorých študentov (no už nikoho iného). Adam nie je študent.
a.) Ak je Adam študent, učiteľ ho nepokarhal.
b.) Učiteľ nepokarhal Adama.
c.) Ak Adam nie je študent, učiteľ ho pokarhal.

4. Ktorú z uvedených viet možno platne odvodiť z viet? „Každý stavovec má chrbticu. Žiadny obrúčkavec nemá chrbticu.“
a.) Niektoré stavovce nie sú obrúčkavce.
b.) Niektoré stavovce sú obrúčkavce.
c.) Žiadny obrúčkavec nie je stavovec.

5. Koľko je teraz hodín, ak čas, ktorý uplynul od poludnia, tvorí štvrtinu času, ktorý uplynie do polnoci?
a.) 09:00
b.) 03:00
c.) 15:00

6. Ktorý z nasledujúcich výrokov je ekvivalentný s výrokom? „Urobíš to, inak bude zle“
a.) Ak to urobíš, nebude zle.
b.) Ak to neurobíš, bude zle.
c.) Nie je pravda, že ak to neurobíš, nebude zle.

7. Ktorý výrok je negáciou výroku? Všetci poslanci sú krátkozrakí:
a.) Väčšina poslancov nie je krátkozraká.
b.) Aspoň jeden poslanec nie je krátkozraký.
c.) Žiadny poslanec nie je krátkozraký.

8. Určite, či záver „Tento vytiahnutý predmet nie je čierny.“ vyplýva z premís (je správny): 1.) Predmety v tejto krabici sú guľaté práve vtedy, keď sú čierne. 2.) Vytiahol som predmet z tejto krabice a nie je guľatý.
a.) Nie, správny je „Tento vytiahnutý predmet je čierny.“
b.) Záver je nesprávny.
c.) Záver je správny.

9. Ktorý výrok vyplýva z dvojice výrokov? Každý človek má pľúca. Niektoré živočíchy nemajú pľúca.
a.) Niektoré živočíchy nie sú ľudia.
b.) Niektoré živočíchy majú pľúca.
c.) Žiadny človek nie je živočích.

10. Ktorý výrok vyplýva z nasledujúcich dvoch tvrdení? Fero je mladší ako Ďuro. Ďuro nie je starší ako Imro
a.) Imro je starší ako Fero.
b.) Imro je mladší ako Fero.
c.) Fero je mladší alebo rovnako starý ako Imro.

11. Ktorý z nasledujúcich výrokov je ekvivalentný s výrokom? Ani alimenty nevysúdila, ani opatrovníctvo nevyhrala.
a.) Ak vysúdila alimenty, vyhrala aj opatrovníctvo.
b.) Nie je pravda, že vysúdila alimenty alebo vyhrala opatrovníctvo.
c.) Ak nevysúdila alimenty, nevyhrala opatrovníctvo.

12. Pokiaľ je výrok „V čele verejnej školy je rektor“ pravdivý a výrok „Funkčné obdobie rektora je dvojročné.“ je nepravdivý, určite, ktorý z nasledujúcich zložených výrokov je nepravdivý:
a.) V čele verejnej školy nie je rektor alebo funkčné obdobie rektora nie je dvojročné.
b.) Nie je pravda, že v čele verejnej školy nie je rektor a funkčné obdobie rektora je dvojročné.
c.) Ak v čele verejnej školy je rektor., tak funkčné obdobie rektora je dvojročné

13. Konjunkcia „Jožo zbiera známky a Emil odznaky“ je pravdivá, ak:
a.) Jožo zbiera známky a Emil zbiera odznaky.
b.) Jožo zbiera známky a Emil nezbiera odznaky.
c.) Jožo nezbiera známky a Emil zbiera odznaky.

14. Ak nie je Bratislava staršia ako Poprad a Poprad je mladší ako Košice, tak ktoré z viet z toho nevyplývajú?
a.) Poprad je rovnako starý ako Bratislava.
b.) Nie je pravda, že Košice nie sú najstaršie.
c.) Ani Bratislava, ani Poprad nie sú najmladšie mestá.

15. Ktoré z uvedených výrokov je negáciou výroku „Ľudia čítajú detektívne romány práve vtedy, keď majú dobrodružnú povahu.“:
a.) Ľudia čítajú detektívne romány práve vtedy, keď nemajú dobrodružnú povahu.
b.) Ľudia nečítajú detektívne romány a nemajú dobrodružnú povahu.
c.) Ľudia čítajú detektívne romány alebo majú dobrodružnú povahu.

16. Kedy bude implikácia „Ak budeš celý rok dobrý, tak na Vianoce dostaneš bicykel“ nepravdivá?
a.) Ak som bol celý rok dobrý a dostal som bicykel.
b.) Ak som nebol celý rok dobrý a dostal som bicykel.
c.) Ak som bol celý rok dobrý a nedostal som bicykel.

17. Namiesto otáznika doplňte vhodné číslo do postupnosti čísiel: 33, 28, ?, 21, 19, 18
a.) 27
b.) 22
c.) 24

18. Určite, ktorý výrok vyplýva z výroku: Nie je pravda, že inflácia bude klesať alebo reálne mzdy rásť.
a.) Inflácia bude klesať a reálne mzdy nebudú rásť.
b.) Inflácia bude klesať.
c.) Reálne mzdy nebudú rásť.

19. Z uvedených výrokov vyberte ten, ktorý je negáciou výroku „Nemám rád logiku práve vtedy, keď logiku mám rád.“
a.) Mám rád logiku práve vtedy, keď logiku nemám rád.
b.) Nie je pravda, že mám rád logiku práve vtedy, keď logiku nemám rád.
c.) Nie je pravda, že nemám rád logiku práve vtedy, keď logiku mám rád.

20. Určite, ktorý úsudok je správny: Bratislava je menšia než Praha. Budapešť nie je menšia než Praha.
a.) Budapešť nie je väčšia než Bratislava.
b.) Budapešť je väčšia než Bratislava.
c.) Budapešť je menšia než Bratislava.

21. Ako dlho trvalo v Uhorsku obdobie osvietenského absolutizmu?
a.) 1720 - 1740
b.) 1740 - 1790
c.) 1790 - 1810

22. Nastúpením ktorého cisára na trón sa začína v Ríme obdobie neskorého cisárstva (dominátu)?
a.) Nero
b.) Apostata
c.) Dioklecián

23. Kto patril medzi signatárov tzv. Vianočnej dohody za komunistov?
a.) Karol Šmidke
b.) Jozef Lettrich
c.) Ján Ursíny

24. Vojská ktorých štátov patrili k tým, ktoré prepadli Československo v auguste 1968?
a.) Albánsko
b.) Bulharska
c.) Rumunska

25. Na ktorom kongrese sa rozhodovalo o usporiadaní Európy po napoleonských vojnách?
a.) na Viedenskom kongrese
b.) na Londýnskom kongrese
c.) na kongrese vo Vatikáne

26. Čo uznal uhorský snem zákonom z r. 1723 nazvaným Pragmatická sankcia?
a.) daňové výnimky pre vysokú šľachtu
b.) uznanie nedeliteľnosti území habsburskej monarchie
c.) nástupníctvo po praslici

27. Ako sa volal politický režim v Rakúsku v r. 1809-1848?
a.) Bachov absolutizmus
b.) osvietenstvo
c.) Metternichovský absolutizmus

28. V ktorom roku bol uzavretý Vestfálsky mier, ktorým bola ukončená tridsaťročná vojna?
a.) v roku 1648
b.) v roku 1668
c.) v roku 1688

29. S ktorou krajinou sa spojilo Poľsko v r. 1569 tzv. Lublinskou úniou?
a.) s Anglickom
b.) s Francúzskom
c.) s Litvou

30. Ako sa nazýva dokument, na ktorom sa uznieslo francúzske Ústavodarné zhromaždenie dňa 26. augusta 1789?
a.) Nový kalendár
b.) Deklarácia ľudských a občianskych práv
c.) Vyhlásenie nezávislosti

31. Akú formu štátneho zriadenia zakotvovala prvá francúzska ústava prijatá Ústavodarným zhromaždením?
a.) liberálnu konštitučnú monarchiu
b.) absolutistickú monarchiu
c.) stavovskú monarchiu

32. Ako sa volal vodca poľského povstania za slobodu, jednotu a nezávislosť Poľska, ktoré vypuklo v čase medzi druhým a tretím delením Poľska?
a.) Tadeusz Kosciuzsko
b.) Józef Pilsudski
c.) Roman Ingarden

33. V ktorom meste a v ktorom roku bola založená prvá univerzita na americkom kontinente?
a.) v meste Ohio, v roku 1553
b.) v meste Mexico, v roku 1552
c.) v meste Ohio, v roku 1552

34. V ktorom roku vyhlásili anglické kolónie na americkom kontinente nezávislosť od Veľkej Británie?
a.) v roku 1773
b.) v roku 1775
c.) v roku 1776

35. Čo je to monizmus?
a.) filozofia prijíma iba jednu podstatu a jeden princíp
b.) filozofia prijíma dve podstaty alebo dva princípy
c.) filozofia prijíma dve podstaty a jeden princíp

36. Aký počet poslancov Národnej rady SR tvorí tzv. kvórum?
a.) nadpolovičná väčšina všetkých poslancov
b.) 76 poslancov NR SR
c.) tretina všetkých poslancov

37. Ktoré základné práva spotrebiteľa obsahujú Smernice na ochranu spotrebiteľa, vydané na pôde OSN?
a.) právo na bezpečnosť
b.) právo na spotrebiteľské vzdelávanie
c.) právo byť informovaný

38. Aké prvky má trhový mechanizmus?
a.) trhové subjekty
b.) konkurencia
c.) centrálne plánovanie

39. Čo je devízový trh?
a.) ceny určuje centrálna banka
b.) trh, na ktorom sa zamieňajú devízy a tvoria výmenné kurzy
c.) tento trh prispieva k fungovaniu menového systému