Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Slovenské dejiny č. 1


1. U ktorého východofranského kráľa našiel útočisko Pribina potom ako opustil Nitru?
a) Ľudovíta Nemca
b) Karolmana
c) Ľudovíta Pobožného
d) Ota I.
e) Karola Veľkého

2. V ktorom roku zomrel Pribina?
a) 861
b) 862
c) 863
d) 864
e) 865

3. Kedy fakticky zaniklo Nitrianske údelné kniežatstvo?
a) keď Koloman udelil Álmošovi jeho správu
b) keď Koloman odňal Álmošovi jeho správu
c) v roku 1105
d) po dobytí Boleslavom Chrabrým
e) na základe Zlatej Buly Ondreja II.

4. Čo bolo obsahom buly "Industriae tuae" adresovanej v roku 880 na Veľkú Moravu?
a) zákaz slovienskej bohoslužby na Veľkej Morave
b) pápež uznal Svätopluka za rovnocenného kresťanského panovníka v Európe
c) pápež prijal Svätopluka a jeho ľud pod ochranu Svätej stolice
d) Svätopluk stratil rovnocenné postavenie pomedzi ostatnými kresťanskými panovníkmi
e) ustanovenie Nitrianskeho biskupstva, pričom za biskupa bol vymenovaný Wiching

5. V ktorých rokoch dosiahla Veľkomoravská ríša svoj najväčší rozsah?
a) v rokoch 870 - 871
b) v rokoch 872 - 875
c) v rokoch 876 - 889
d) v rokoch 890 - 894
e) v rokoch 894 - 898

6. K akej historickej udalosti sa viaže epizóda "zázračného dažďa" na území Slovenska?
a) k takejto historickej udalosti nedošlo
b) k víťazstvu Rimanov nad Markomanmi a Kvádmi v roku 173 n. l.
c) Rimania, obkľúčení početnou presilou Kvádov boli úplne odrezaní od vody
d) sužovaní horúčavou, smädom a vyčerpaním by Rimania podľahli kvádskej presile
e) dážď si modlitbou vyprosil kresťanský vojak v čase obkľúčenia barbarmi

7. Aká pre Veľkú Moravu významná udalosť sa spája s rokom 907?
a) vojská starých Maďarov (Uhrov) pod Bratislavou porazili armádu Bavorov
b) Štefan nechal oslepiť svojho bratanca Vazula
c) táto udalosť sa spája s definitívnym zánikom Veľkej Moravy
d) prvý raz sa hodnoverne spomína Bratislava ako Pre(d)slavov hrad (Brezalauspurc)
e) nedošlo k žiadnej významnejšej udalosti

8. Ako možno charakterizovať život u Avarov?
a) stavali si obydlia na jazerách
b) stavali si kruhovité zemné opevnenia (hrinky)
c) žili zväčša z vojnovej koristi
d) boli to dobre vyzbrojení jazdeckí bojovníci, proti ktorým boli pešie vojská bezmocné
e) nestretli sa so Slovanmi

9. Medzi najvýznamnejšie kultúry neskorej doby kamennej – eneolitu na Slovensku môžeme zaradiť:
a) púchovská kultúra
b) aurignacien
c) gravettien
d) bádenská kultúra
e) mladá polgárska

10. Ako sa označuje najstarší zápis písaný hlaholikou pochádzajúci z prelomu 9. a 10. storočia?
a) Moravské listy
b) Listy zoborské
c) benediktínske zápisky
d) dlžný úpis Ctibora
e) Kyjevské listy

11. Najstarší doklad výskytu železa v strednej Európe – železná rukoväť dýky pochádza z územia Slovenska. Uveďte lokalitu z ktorej tento nález pochádza:
a) Gánovce pri Poprade
b) Banka
c) Radošina na Považí
d) Váhovec
e) Behynce

12. Ktorý pápež povolil konať na Veľkej Morave bohoslužby v slovienskom jazyku?
a) Lev III.
b) Ján VIII.
c) Mikuláš I.
d) Štefan V.
e) Ján IX.

13. Za vlády ktorého cisára sa rímske vojská začínajú usadzovať v celej Panónii a pokračujú vo výstavbe rímskej dunajskej hranice (Limes Romanus)?
a) za vlády cisára Vespasiana
b) za vlády cisára Diokleciána
c) za vlády cisára Apostatu
d) za vlády cisára Nera
e) za vlády cisára Porfyrogeneta

14. Ktoré dielo z polovice 10. storočia obsahuje zmienku o Veľkej Morave?
a) tzv. Kniha posledného súdu
b) Domesday Book
c) O spravovaní ríše
d) De administrando imperio
e) Zápisky o vojne galskej

15. Medzi najvýznamnejšie kultúry neskorej doby kamennej – eneolitu na Slovensku môžeme zaradiť:
a) mladá polgárska
b) bádenská kultúra
c) lovecko-zberačskú
d) szeletien
e) mladá lengyelská

16. Ktorý uhorský panovník vyhnal okolo r. 1018 zo Slovenska Boleslava Chrabrého a pripojil Slovensko k Uhorskému kráľovstvu?
a) Peter Orselo
b) Štefan I.
c) Samuel Aba
d) Belo I.
e) Šalamún

17. Čo bolo podstatou Zlatej buly Ondreja II.?
a) obsahovala základné práva uhorskej šľachty
b) základným právam uhorskej šľachty sa nevenovala
c) šľachta nebola povinná bojovať za hranicami, iba pri obrane krajiny
d) ak vojenská výprava šľachty trvala viac ako tri mesiace, kráľ musel platiť šľachticom žold
e) kráľ nesmel darovať celé komitáty ani udeliť majetky cudzincom

18. Prejavy akej odchýlky od kresťanskej viery sa objavovali v Trnave v stredoveku?
a) silný príklon k jezuitizmu
b) prejavy valdénskeho kacírstva, ktoré boli predmetom vyšetrovania inkvizície
c) odmietanie honu na čarodejnice
d) silný príklon k judaizmu
e) odmietanie pápežských búl

19. Čo znamenalo "Privilegium pro Slavis" pre slovenských mešťanov v Žiline?
a) slovenskí a nemeckí mešťania mali mať v mestskej rade rovnaké práva a paritné zastúpenie
b) slovenskí mešťania mali viac práv v mestskej rade ako nemeckí
c) richtár bol volený striedavo Slovákov a Nemcov
d) richtár mohol byť len slovenskej národnosti
e) richtár mohol byť len nemeckej národnosti

20. K akej historickej udalosti sa viaže epizóda "zázračného dažďa" na území Slovenska?
a) k víťazstvu Markomanov a Kvádov nad Rimanmi
b) Markomani boli sužovaní smädom a horúčavami
c) dážď si vymodlil kvádsky vojvodca
d) Rimania, obkľúčení početnou presilou Kvádov boli úplne odrezaní od vody
e) o zázračnom daždi sa spomína v diele Ľ. Štúra