Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Slovenské dejiny č. 2


1. Charakterizujte zbierku práva spišských Nemcov (Zipser Willkür):
a) kodifikovala doterajšie zvykové právo
b) na jej príprave sa podieľala kráľovská komisia
c) negovala Saské zrkadlo (Sachsenspiegel)
d) vychádzala zo Saského zrkadla (Sachsenspiegel)
e) nikdy nevstúpila do platnosti

2. V ktorom roku bol zrušený 31. článok Zlatej buly Ondreja II. zakotvujúci právo branného odporu šľachty?
a) nikdy nebol zrušený
b) v roku 1222
c) v roku 1229
d) v roku 1231
e) taký článok Zlatá bula Ondreja II. nemala

3. Kedy bola zriadená uhorská cirkevná provincia so sídlom v Ostrihome?
a) okolo roku 950
b) okolo roku 1000
c) okolo roku 963
d) okolo roku 1018
e) okolo roku 1122

4. Ktoré územia zohrali dôležitú úlohu pri vytvorení Samovej ríše a stali sa súčasťou jej centra?
a) Bratislava
b) Devín
c) Carnuntum
d) Žilina
e) Mnešice

5. Ako možno charakterizovať život u Avarov?
a) vo výpravách proti Byzancii a Longobardom stavali slovanské pešie vojsko ako predvoj a údernú silu
b) venovali sa včelárstvu
c) Slovania ich nazývali Obrami
d) žili zväčša z poľnohospodárstva
e) stavali si oppidá

6. Aké spoločenské zriadenie, resp. jeho etapa existovali u nás v 9.-12. storočí?
a) raný feudalizmus
b) neskorý feudalizmus
c) kniežací zväz
d) stredný feudalizmus
e) cisárstvo

7. Za vlády ktorého panovníka (1387-1437) sa v Uhorsku opäť dostala k moci panská koalícia?
a) Karola Roberta
b) Žigmunda Luxemburského
c) Mateja Korvína
d) Ondreja II.
e) Belu IV.

8. Ako sa nazývala pôda, ktorá bola v bezprostrednej držbe feudála - zemepána?
a) dominikál
b) alódium
c) rustikál
d) alodiálna pôda
e) zemepánska pôda

9. Čím sa skončil konflikt, ku ktorému došlo začiatkom 13. storočia medzi uhorským kráľom Ondrejom II. a stavmi?
a) vydaním privilégií pre Bratislavu
b) zrušením bratislavských privilégií
c) zavraždením Ondreja II.
d) vydaním Zlatej buly Ondreja II.
e) premyslenou sobášnou politikou

10. V ktorom čase sa v Trnave objavili prejavy valdénskeho kacírstva, ktoré sa stali predmetom vyšetrovania inkvizície?
a) okolo roku 1100
b) okolo roku 1200
c) okolo roku 1300
d) okolo roku 1400
e) okolo roku 1500

11. V ktorom roku Žilina na rozkaz kráľa Ľudovíta I. Veľkého opustila tešínske a prijala krupinské právo?
a) v roku 1359
b) v roku 1369
c) v roku 1370
d) v roku 1371
e) v roku 1379

12. S akými funkciami disponoval taverník v Uhorsku?
a) bol správca kráľovského pokladu (po vzniku Uhorska)
b) prebral do správy hospodárenie dvora ale aj ostatný kráľov majetok
c) bol predstavený nižších hospodárskych úradníkov vrátane výbercov daní, colníkov (tridsiatok), zmenárnikov, soľníkov
d) dohliadal aj na práva a povinnosti kráľovských miest
e) bol člen kráľovskej rady, neskôr aj miestodržiteľskej rady

13. Ktoré mesto sa stalo po bitke pri Moháči r. 1526 sídlom ústredných mocenských, správnych a súdnych orgánov Uhorska?
a) Nitra
b) Košice
c) Banská Bystrica
d) Bratislava
e) Belehrad

14. Aké významné rozhodnutie uskutočnili uhorské stavy na sneme v Banskej Bystrici (august 1620)?
a) zbavili trónu Habsburgovcov
b) ponúkli trón Habsburgovcom
c) za uhorského kráľa zvolili G. Betlena, ktorý sa však nenechal korunovať
d) G. Betlen nebol zvolený za uhorského kráľa
e) rozhodli o dvojnásobnom zvýšení daní

15. Aké boli mená troch košických mučeníkov, obetí náboženskej neznášanlivosti v roku 1619?
a) Marek Križin
b) Štefan Pongrác
c) Caraffa
d) Melichar Grodecki
e) Juraj Rákoczi

16. Aké fakulty mala historická Trnavská univerzita (1635-1777)?
a) teologickú
b) telesnej kultúry
c) filozofickú
d) právnickú
e) lekársku

17. Charakterizujte Mikulovský mier z 31. decembra 1621:
a) Betlen sa vzdal okupovaného územia spolu s uhorským kráľovským titulom
b) Betlen na jeho základe vrátil na Bratislavský hrad kráľovskú korunu
c) Betlen na jeho základe získal Bratislavský hrad
d) Betlen dostal titul ríšskeho kniežaťa, dve sliezske kniežatstvá a doživotnú držbu siedmich východouhorských stolíc
e) uhorským stavom sa zachovali ich práva a privilégiá na základe ustanovenia snemu z roku 1608

18. Mená ktorých panovníkov sa spájajú s dvojvládím v Uhorsku v rokoch 1526–1540?
a) Vladislava Jagelovského
b) Ladislava Pohrobka
c) Žigmunga Luxemburského
d) Ferdinand I. Habsburgský
e) Ján Zápoľský

19. Prvá časť Žilinskej mestskej knihy obsahujúca nemecké právo vznikla:
a) v roku 1278
b) v roku 1378
c) v roku 1478
d) v roku 1578
e) v roku 1678

20. Pre architektúru 2. polovice 13. storočia na Slovensku je charakteristický aký sloh?
a) prelínanie prvkov románskeho štýlu s prvkami gotiky
b) odstránenie akýchkoľvek prvkov románskeho štýlu
c) odstránenie akýchkoľvek prvkov gotického štýlu
d) prelínanie prvkov románskeho a rokokového štýlu
e) úplný návrat k románskemu štýlu