Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Štátne právo č. 1


1. Aký orgán má vláda SR na tvorbu a spracovanie právnych predpisov?
a) hospodárska a sociálna rada
b) slovenský pozemkový fond
c) arbitrážna komisia
d) sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov
e) legislatívna rada vlády

2. Aký počet poslancov Národnej rady SR tvorí tzv. kvórum?
a) nadpolovičná väčšina všetkých poslancov
b) 76 poslancov NR SR
c) tretina všetkých poslancov
d) 51 poslancov
e) 90 poslancov

3. Aká väčšina poslancov Národnej rady SR je potrebná na prijatie ústavného zákona?
a) 89 poslancov
b) kvalifikovaná väčšina
c) 76 poslancov
d) nadpolovičná väčšina
e) tri pätiny všetkých poslancov

4. Čo je Zbierka zákonov Slovenskej republiky?
a) centrálna evidencia právnych vzťahov ku pozemkom
b) publikujú sa v nej rozhodnutia všeobecných súdov
c) centrálna evidencia všetkých právnych predpisov
d) automatizovaný systém právnych informácií
e) v súčasnosti jej funkciu prevzali elektronické prostriedky

5. Ako sa nazýva profesijná organizácia advokátov?
a) Notárska komora
b) Asociácia sudcov Slovenska
c) Slovenský advokátsky zväz
d) Advokátska komora
e) Slovenský advokátsky zbor

6. Ktoré súdy patria do sústavy všeobecných súdov SR?
a) Ústavný súd
b) Najvyšší súd SR
c) krajské súdy
d) Rozhodcovský súd pri SOPK
e) okresné súdy

7. Ktorý orgán slúži na kontrolu ústavnosti?
a) Ministerstvo vnútra
b) sekcia kontroly Ministerstva vnútra
c) Ústavný súd
d) Ministerstvo spravodlivosti
e) Úrad vlády

8. Kde sa zverejňujú nálezy Ústavného súdu SR?
a) v rokovacom poriadku NR SR
b) v budove ústredného orgánu štátnej správy
c) v Zbierke zákonov
d) v Katastrálnom bulletine
e) na výveske miestneho úradu

9. V ktorom svojom článku zakotvuje slovenská ústava právo občanov na odpor proti moci?
a) v článku 32
b) v článku 50
c) v článku 51
d) v článku 61
e) v žiadnom

10. Do ktorej generácie ľudských práv patrí právo na mier?
a) do žiadnej
b) do prvej
c) do druhej
d) do tretej
e) do štvrtej

11.Aké dokumenty tvoria Európsku chartu ľudských práv?
a) Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
b) Zmluva o EÚ
c) 11 protokolov
d) Európska sociálna charta
e) Zmluva o ES

12.Do ktorého odvetvia práva patrí problematika ochrany spotrebiteľa?
a) práva životného prostredia
b) finančného práva
c) hospodárskeho práva
d) konkurzného práva
e) občianskeho práva

13.Koľko sudcov má Ústavný súd?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
e) 13

14. V ktorých prípadoch je podľa Ústavy možné obmedziť politické práva?
a) obmedzenie politických práva Ústava neumožňuje
b) len v prípadoch ustanovených zákonom
c) ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom
d) ak sa na tom dohodnú predseda vlády SR, predseda NR SR a prezident SR
e) ak na to dá súhlas predseda Ústavného súdu SR

15. Aké sú ústavné práva občanov, patriacich k národnostným menšinám?
a) právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru
b) právo združovať sa v národnostných združeniach
c) práva na osvojenie si štátneho jazyka
d) právo na odpor
e) právo na azyl

16. Komu Ústava SR priznáva právo na zvýšenú ochranu zdravia?
a) ženám
b) policajtom
c) mladistvým
d) osobám zdravotne postihnutým
e) zamestnancom hasičských a záchranných zborov

17. Kedy možno podľa Ústavy obmedziť práva rodičov?
a) nie je možné obmedziť práva rodičov
b) len ak to požaduje okresný úrad
c) len na základe ústavného zákona
d) len na základe rozhodnutia súdu na základe zákona
e) len na základe rozhodnutia ministerstva spravodlivosti

18. Ako sa môže podľa Ústavy obhajovať obvinený v trestných veciach?
a) prostredníctvom komerčného právnika
b) prostredníctvom notára
c) výlučne prostredníctvom obhajcu
d) výlučne sám
e) sám alebo prostredníctvom obhajcu

19. Čo tvorí podľa Ústavy SR súčasť štátnych symbolov?
a) mestská vlajka
b) štátna vlajka
c) erb hlavného mesta SR Bratislavy
d) štátny znak
e) štátna hymna

20. Ako a v ktorých prípadoch možno podľa Ústavy vziať občana do väzby?
a) iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom
b) na základe ústavného zákona
c) na základe rozhodnutia súdu
d) na základe rozhodnutia ministerstva spravodlivosti
e) ak to požaduje manželka obvineného