Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Štátne právo č. 2


1. Kedy je podľa Ústavy dovolená domová prehliadka?
a) len v súvislosti s konkurzným konaním
b) len v súvislosti s občianskym konaním
c) len v súvislosti s trestným konaním
d) na ústny a odôvodnený príkaz sudcu
e) na písomný a odôvodnený príkaz sudcu

2. Čím sa spravuje finančné hospodárenie Slovenskej republiky?
a) miestnymi rozpočtami
b) jej štátnym rozpočtom
c) rozhodnutím ministra financií
d) vyhláškou ministerstva financií
e) rozpočtami vyšších územných celkov

3. Čo je základom územnej samosprávy podľa Ústavy?
a) záujmová samospráva
b) kraj
c) okres
d) vojenský obvod
e) obec

4. Ako vykonávajú podľa Ústavy poslanci NR SR svoj mandát?
a) nie sú viazaní príkazmi
b) sú viazaní príkazmi
c) na základe toho, ako určí predseda poslaneckého klubu
d) na základe imperatívneho mandátu
e) osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia

5. Kedy sú schôdze Národnej rady podľa Ústavy neverejné?
a) v prípadoch keď o to požiada predseda Ústavného súdu
b) keď sa na tom uznesie senát Najvyššieho súdu
c) v prípade, že sa na tom uznesie NR SR nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov
d) v prípade, že sa na tom uznesie NR SR trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
e) v prípadoch, ktoré ustanoví zákon

6. Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné ak sa na ňom zúčastnilo aspoň:
a) 20 percent oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda
b) 35 percent oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda
c) nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda
d) 66 percent oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda
e) 72 percent oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda

7. Kedy podáva vláda SR podľa Ústavy demisiu?
a) vždy na poslednej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
b) vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady Slovenskej republiky
c) vždy na druhej schôdzi novozvolenej Národnej rady Slovenskej republiky
d) keď o tom rozhodne predseda NR SR
e) keď to vyžaduje zákon

8. Referendum:
a) referendum sa môže uskutočniť najviac raz za tri roky
b) referendum nemôžu iniciovať občania
c) v tej istej veci je možné opakovať
d) v tej istej veci nie je možné opakovať
e) referendum sa môže konať najviac raz za rok

9. Ako sa môžu meniť hranice SR?
a) aj obyčajným zákonom
b) len ústavným zákonom
c) na základe vyhlášky
d) na základe opatrenia Úradu geodézie, kartografie a katastra
e) na základe katastrálneho zákona

10. Prečo a ako možno občana pozbaviť podľa Ústavy SR slobody?
a) nie je to možné
b) ak niekto spácha správny delikt
c) len z dôvodov ktoré ustanoví vyhláška
d) len z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon
e) ak niekto spácha priestupok

11. V ktorom meste je sídlo Ústavného súdu SR?
a) v Košiciach
b) v Banskej Bystrici
c) v Žiline
d) v Prešove
e) v Bratislave

12. Kedy poskytuje SR podľa Ústavy azyl cudzincom?
a) ak boli prenasledovaní za daňové trestné činy
b) ak boli prenasledovaní za trestné činy, ktoré nie sú obojstranne trestné
c) ak boli prenasledovaní za uplatňovanie politických práv a slobôd
d) azyl možno odoprieť tomu, kto konal v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami
e) Slovenská republika neudeľuje azyl

13. Musia sa členovia vlády zúčastňovať na schôdzi Národnej rady SR?
a) nemusia
b) áno, ak sú požiadaní Národnou radou Slovenskej republiky alebo jej orgánom
c) je to na ich slobodnej vôli
d) nie sú oprávnení sa zúčastňovať
e) len ak sú aj poslancami NR SR

14. Aký rozdiel robí Ústava SR medzi štátnymi orgánmi a občanmi v otázke dovolenosti konania?
a) štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon
b) štátne orgány môžu konať, čo nie je zákonom zakázané
c) každý (občan) môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon
d) každý (občan) môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá
e) štátne orgány môžu konať všetko čo zákony neoznačujú ako priestupky, alebo správne delikty

15. Komu Ústava priznáva základné práva a slobody?
a) len príslušníkom národnostných menšín
b) len cudzincom
c) len občanom SR
d) len príslušníkom národnostných menšín
e) všetkým na území SR

16. Kto podľa Ústavy SR nemá právo na štrajk?
a) príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov
b) učitelia
c) prokurátori
d) zdravotnícky personál
e) zamestnanci hasičských a záchranných zborov

17. Ako je podľa Ústavy upravený štátny rozpočet Slovenskej republiky?
a) štátnym rozpočtom sa spravuje finančné hospodárenie SR
b) štátny rozpočet sa prijíma zákonom
c) prijíma sa ako vyhláška
d) jeho príjmy, pravidlá rozpočtového hospodárenia, vzťahy s rozpočtami územných celkov ustanoví zákon
e) štátne účelové fondy zapojené na štátny rozpočet vznikajú aj na základe rozhodnutí vlády SR

18. Aké postavenie majú obce a vyššie územné celky podľa Ústavy SR?
a) tvoria územnú samosprávu
b) tvoria záujmovú samosprávu
c) obce a vyššie územné celky sú podriadené okresom a krajom
d) sú samostatné územné samosprávne a správne celky SR združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt
e) sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária

19. Aké sú dôsledky, ak prezident SR vráti zákon s pripomienkami?
a) NR SR zákon opätovne prerokuje a v prípade jeho schválenia musí byť taký zákon vyhlásený
b) na prijatie zákona je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov
c) na prijatie zákona je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
d) NR SR sa už takým zákonom nemôže nikdy zaoberať
e) NR SR sa takým zákonom nemôže zaoberať 6 mesiacov od vrátenia prezidentom

20. Kto môže navrhnúť začatie konania pred Ústavným súdom SR?
a) najmenej štvrtina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
b) najmenej pätina poslancov vyššieho územného celku
c) okresný prokurátor
d) súd
e) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (v ustanovených prípadoch)