Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Svetové dejiny č. 1


1. Za panovania ktorého kniežaťa (962-992) z dynastie Piastovcov sa uskutočnilo zjednotenie Poľska (poľských kmeňov)?
a) Meška I.
b) Meška II.
c) Vladislava I.
d) Vladislava II.
e) Boleslava Chrabrého

2. Ktoré krajiny viedli v rokoch 1337-1453 tzv. storočnú vojnu?
a) Anglicko a Poľsko
b) Anglicko a Španielsko
c) Francúzsko a Španielsko
d) Francúzsko a pápežský štát
e) Francúzsko a Anglicko

3. Ako sa nazývala dynastia, založená Henrichom VII., ktorá nastúpila na anglický trón v r. 1485?
a) Oranžskí
b) Normanov
c) Yorkovci
d) Lancasterovci
e) Tudorovci

4. Kde vznikla a rozvíjala sa minojská civilizácia?
a) na Kykladských ostrovoch
b) na Kréte
c) v Argose
d) na Peloponéze
e) v Tirynse

5. Aké zmeny v počítaní času priniesli výpočty mnícha Dionysia Exigua v Ríme v r. 525?
a) bol prijatý kresťanský letopočet a úprava kalendára, ktorá platila až do gregoriánskej reformy
b) bol zrušený kresťanský letopočet
c) bol znovu zavedený gregoriánsky letopočet
d) urobil reformu kalendára (tzv. juliánsky kalendár)
e) vypočítal, že rok má 360 dní

6. Charakterizujte Veľkú listinu slobôd (Magna Charta Libertatum):
a) v dôsledku neúspechov ju šľachte podpísal kráľ Ján Bezzemok v roku 1215
b) kráľ v nej uznal slobodnú voľbu biskupov a opátov
c) kráľ zrušil šľachte rozsiahle slobody
d) kráľovská moc v Anglicku bola podstatne oslabená
e) kráľ sa zaviazal, že nebude porušovať obyčajové právo

7. Kedy bola založená v Prahe Karlova univerzita ?
a) v roku 1332
b) v roku 1338
c) v roku 1348
d) v roku 1351
e) v roku 1352

8. V ktorom roku a ktorým panovníkom vymrel panovnícky rod Přemyslovcov?
a) v roku 1300
b) v roku 1306
c) v roku 1309
d) Václavom II.
e) Václavom III.

9. Ako sa vyvíjala Franská ríša v r. 623 - 638 pred Kr.?
a) rozpadla sa Verdunskou zmluvou
b) vláda kráľa Dagoberta I.
c) vláda kráľa Chlodovika I.
d) Dagobert sa pokúšal o dobytie území osídlených západnými Slovanmi
e) v roku 631 odrazila Samova ríša útok Franskej ríše pri Wogastisburgu

10. Kde vznikla a rozvíjala sa minojská civilizácia?
a) na Kréte
b) v Mykénach
c) na Peloponéze
d) v Argose
e) na Kykladských ostrovoch

11. Aký štátny útvar vytvoril okolo r. 2340 pred Kr. Sargon I. na Blízkom východe?
a) Staroasýrsku ríšu
b) Stredoasýrsku ríšu
c) Novoasýrsku ríšu
d) Babylonskú ríšu
e) Akkadskú ríšu

12. Kde sa našli stopy po homo habilis, ktorý vyrábal jednoduché nástroje?
a) v strednej Európe
b) na Jáve
c) vo východnej a južnej Afrike
d) v Španielsku
e) vo východnej a južnej Amerike

13. Ktorý aténsky štátnik rozdelil obyvateľstvo podľa veľkosti majetku do majetkových tried?
a) Perikles
b) Solón
c) Achilles
d) Sofokles
e) Platón

14. Charakterizujte tzv. avignonské zajatie pápežov!
a) Filipovi IV. sa nepodarilo získať vplyv v kardinálskom zbore a pápež Klement V. bol zvolený proti jeho vôli
b) premiestnenie pápežskej rezidencie do Avignonu na takmer 70 rokov (1309 - 1376)
c) Avignon patril francúzskemu kráľovi
d) dôvodom bol spor francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného s pápežom Bonifácom VIII.
e) avignonské zajatie netrvalo viac ako 50 rokov

15. Charakterizujte sfragistiku ako pomocnú historickú vedu!
a) náuka o zástavách a práporoch
b) náuka o vyznamenaniach a radoch
c) poddisciplína heraldiky
d) náuka o pečatiach
e) skúma vývoj rodov a jedincov patriacich k nim, ich vzájomné príbuzenské vzťahy

16. Aký historický medzník sa zvyčajne považuje za začiatok stredoveku?
a) pád Východorímskej ríše
b) pád Západorímskej ríše
c) objav kníhtlače
d) zavedenie gregoriánskeho kalendára
e) zavedenie juliánskeho kalendára

17. Ktorý kráľ v r. 1685 zrušil Nantský (tolerančný) edikt?
a) žiaden
b) Ľudovít XIV.
c) Henrich IV.
d) Ľudovít XIII.
e) kráľ Slnko

18. Aký bol obsah a čoho sa dotýkal Zákon o jednote ríše (Ordinatio imperii) vydaný cisárom Ľudovítom Pobožným v r. 817?
a) upravoval presné umiestnenie hlavného mesta
b) upravoval nástupnícky poriadok (nástupníctvo) vo Franskej ríši
c) týkal sa podriadenosti kláštorov svetskej moci
d) cisárom sa mal stať vždy najstarší panovníkov syn, ktorý mal tiež zdediť "Talianske kráľovstvo"
e) cisár mal byť volený snemom šľachty a duchovenstva

19. V ktorom roku nastúpila na anglický trón dynastia Plantagenetovcov?
a) v roku 1099
b) v roku 1123
c) v roku 1144
d) v roku 1154
e) v roku 1165

20. Charakterizujte faleristiku ako pomocnú historickú vedu!
a) náuka o minciach
b) náuka o mestách
c) poddisciplína numizmatiky
d) náuka o vyznamenaniach a radoch
e) poddisciplína heraldiky