Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Svetové dejiny č. 2


1. Aké boli následky uzavretia Rastattského mieru z roku 1714?
a) začala sa vojna o španielske dedičstvo
b) Habsburgovci detronizovali Filipa Bourbonského ako kráľa Španielska
c) Habsuburgovci získali španielske územia v Taliansku a Nizozemsku
d) ukončil vojnu o španielske dedičstvo
e) Habsburgovci uznali Filipa Bourbonského (vnuka Ľudovíta XIV.) za kráľa Španielska

2. Aké boli následky uzavretia Utrechtského mieru z r. 1713?
a) spojenie španielskeho dedičstva do jedného celku
b) detronizácia Bourbonovcov zo španielskeho trónu
c) nástupníctvo Bourbonovcov na španielsky trón
d) vydanie supremačného aktu
e) vznik aliancie štyroch mocností - tzv. londýnskej "quadruplealliance" (Rakúsko, Holandsko, Anglicko a Francúzsko)

3. Charakterizujte tzv. Augsburský náboženský mier!
a) kompromisný mier uzavretý na ríšskom sneme v roku 1555
b) týkal sa všetkých vierovyznaní
c) priznával rovnoprávnosť evanjelického a katolíckeho náboženstva na území ríše
d) nižšia šľachta i poddaní odlišného vyznania mali právo emigrovať bez ujmy na majetku
e) emigrácia nižšej šľachty a poddaných bez ujmy na majetku nebola možná

4. Charakterizujte proces hominizácie!
a) týka sa vývoja zvierat a rastlín
b) predstavuje vývoj človeka (poľudšťovanie), antropogenézu
c) je to vyčleňovanie sa človeka z ostatných zvieracích druhov
d) nemala významne dlhý vývoj
e) jednotlivé etapy sa od seba odlišujú viacerými výraznými črtami

5. V ktorom roku sa uskutočnilo prvé delenie Poľska?
a) v roku 1793
b) v roku 1780
c) v roku 1772
d) v roku 1782
e) v roku 1792

6. Kedy a za akých okolností zanikla Asýrska ríša?
a) keď vznikla provincia Ázia
b) v roku 612 pred n. l. sa proti Asýrii spojili Médovia a Babylončania
c) Médovia a Babylončania dobyli Ninive a Asýrska ríša zanikla
d) po víťazstve cisára Justiniána
e) po prehre cisára Justiniána

7. V ktorom roku došlo k odovzdaniu Aljašky do vlastníctva USA?
a) v roku 1791
b) v roku 1798
c) v roku 1591
d) v roku 1867
e) v roku 1891

8. Kedy došlo k tretiemu deleniu Poľska a ktoré krajiny sa ho zúčastnili?
a) v roku 1715
b) v roku 1795
c) v roku 1799
d) Rakúsko
e) Prusko

9. Ktorým panovníkom vymrela v roku 1598 v Rusku dynastia Rurikovcov?
a) Ivan III.
b) Ivan II.
c) Fiodor I.
d) Dmitrij Donský
e) Staphanos

10. Charakterizujte obdobie prvého francúzskeho cisárstva za vlády Napoleona I.:
a) v plebiscite sa prevažná väčšina Francúzov vyslovila za udelenie cisárskeho titulu Napoleonovi
b) vládnutie sa vyznačovalo autoritárstvom a vojensko-policajným systémom štátnej správy
c) nerešpektovali sa základné práva a slobody Občianskeho zákonníka
d) ovládol Anglicko a Írsko
e) úsilie dosadiť na tróny vo viacerých európskych krajinách príslušníkov Napoleonovej rodiny

11. Ako sa nazývalo revolučné hnutie a organizácia vedená Babeufom požadujúce zrušenie súkromného vlastníctva?
a) hnutie Grálu
b) marxisti-leninisti
c) tzv. Sprisahanie rovných
d) tvz. Sprisanie múdrych
e) tzv. antikráľovské sprisahanie

12. V ktorom roku bol otvorený Suezský prieplav spájajúci Stredozemné a Červené more?
a) v roku 1866
b) v roku 1867
c) v roku 1868
d) v roku 1869
e) v roku 1870

13. V ktorých rokoch existovalo vo Francúzsku tzv. druhé cisárstvo?
a) v rokoch 1840 - 1848
b) v rokoch 1848 - 1852
c) v rokoch 1852 - 1870
d) v rokoch 1870 - 1878
e) v rokoch 1878 - 1900

14. V ktorom roku bolo Nórsko medzinárodne uznané za nezávislý štát?
a) v roku 1905
b) v roku 1907
c) v roku 1911
d) v roku 1912
e) v roku 1913

15. V ktorom roku získala Švajčiarska republika faktickú nezávislosť od Rímsko-nemeckej ríše?
a) v roku 1499
b) v roku 1509
c) v roku 1609
d) v roku 1706
e) v roku 1805

16. Charakterizujte tzv. boxerské povstanie (1899 – 1900):
a) ozbrojený boj v Číne proti akejkoľvek prítomnosti cudzincov v krajine
b) ozbrojený boj vo Vietname proti akejkoľvek prítomnosti cudzincov v krajine
c) v pozadí bol boj v kráľovskej rodine - spor o nástupníctvo
d) spor bol o právo na uskutočňovanie pästných zápasov
e) bolo organizované tajnými spoločenstvami, najmä bratstvom I-che-tchuan. ("Päsť v mene mieru a spravodlivosti")

17. Aká dynastia nastúpila na nemecký trón v r. 1871?
a) Wolfovcov
b) Habsburgovcov
c) La Fontaine
d) Wilhelmovcov
e) Rosenbergovcov

18. Charakterizujte obdobie neskorého cisárstva v Ríme, tzv. dominát!
a) táto fáza trvala od roku 27 pred n.l. – 284 n. l.
b) symbolom panovníka je cisárska koruna, purpurový plášť; oporou moci je vojsko
c) moc cisára už neobmedzovala žiadna inštitúcia, ani senát
d) na rímskom území sa už neusadzovali barbarské kmene
e) v poľnohospodárstve sa objavujú nové vzťahy

19. Charakterizujte taliansko-etiópsku vojnu (1935-1936):
a) v roku 1935 zaútočili talianske vojská proti Etiópii
b) v roku 1935 zaútočila Etiópia na talianske vojská v Afrike
c) v roku 1936 bola Etiópia pripojená k Taliansku
d) dobytie a pripojenie Etiópie k Taliansku uznalo Nemecko
e) Nemecko neuznalo anexiu Etiópie, lebo ju považovalo za svoje mocenské teritórium

20. Ktorá európska krajina sa stala rozhodujúcou európskou kontinentálnou veľmocou po prvej svetovej vojne?
a) Anglicko
b) Francúzsko
c) Nemecko
d) Taliansko
e) Rusko