Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Všeobecný č. 1


1. Ako možno charakterizovať Veľkú Moravu z hľadiska štátoprávneho?
a) ako najstarší západoslovanský štátny útvar
b) ako najstarší východoslovanský štátny útvar
c) ako najstarší štát Moravanov a Slovákov
d) ako ranofeudálnu monarchiu
e) ako starovekú monarchiu

2. Ktorý štátnik sa v roku 621 pred Kr. v starovekom Grécku pokúsil o reformu a kodifikáciu obyčajového práva?
a) Drakón
b) Solón
c) Perikles
d) Kleistenes
e) Sofias

3. Čo spôsobil vznik manufaktúrnej výroby svojimi dôsledkami v Uhorsku a v ostatnej Európe?
a) narušila predpismi spútanú cechovú výrobu
b) posilnila cechovú výrobu
c) rozvíjala slobodné a kvalifikované pracovné sily
d) bola činiteľom prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu
e) mala negatívny dopad na rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily

4. V ktorom roku vymrel rod Arpádovcov?
a) v roku 1301
b) v roku 1302
c) v roku 1303
d) v roku 1304
e) v roku 1305

5. Ktoré osoby zastávali funkciu predsedu autonómnej slovenskej vlády?
a) Jozef Tiso
b) Alexander Mach
c) Ferdinand Ďurčanský
d) Jozef Sivák
e) Karol Sidor

6. Čo je to arche?
a) prapočiatok
b) typ zbrane
c) jednotná látka
d) pralátka všetkých vecí
e) spoločný počiatok v ktorom je obsiahnutá mnohorakosť vecí a ktorý je príčinou vnímateľných zmien

7. Ako prebiehalo a za akých okolností vyvrcholilo rozsiahle povstanie v Konštantínopole, nazývané aj ako povstanie Nika, ku ktorému došlo v r. 532 po Kr. ?
a) povstanie proti vláde cisára Leva III.
b) povstanie proti vláde Justiniána I. bolo nazvané podľa hesla Nika! - Zvíťazíš!
c) ľud zvrhol byzantského cisára Hypatia
d) vojvodca Belisar bol popravený na ľudovom zhromaždení
e) na podnet cisárovnej Teodory vojská obkľúčili povstalcov v cirkuse, kde zavraždili 35000 ľudí

8. Aké dve základné politické súperiace skupiny sa sformovali v Ríme v poslednom období republiky (koniec 2. stor. pred Kr.)?
a) optimáti
b) tribúni
c) jazdci
d) vyberači daní
e) populári

9. Akým aktom sa skončil boj o investitúru?
a) bulou Unam Sanctum
b) wormským konkordátom
c) milánskym ediktom
d) Verdunskou zmluvou
e) pribitím téz Luthera na dvere univerzity

10. V ktorom roku vyhlásil Ján Kalvín Reformovanú cirkev?
a) v roku 1540
b) v roku 1541
c) v roku 1548
d) v roku 1496
e) v roku 1496

11. Akým spôsobom bola ukončená činnosť Jakobínskeho konventu?
a) poslanci uposlúchli výzvu kráľa, ktorý bol v exile v zahraničí
b) poslanci konventu začali organizovať proti Robespierrovi odpor
c) Robspierre sa dobrovoľne vzdal moci
d) Robespierre a jeho prívrženci boli zatknutí a bez súdneho pojednávania skončili pod gilotínou
e) Robspierre vyhlásil rozpustenie konventu a stal sa kráľom

12. Kto je terajším prezidentom USA?
a) H. Clinton
b) B. Obama
c) B. Clinton
d) J. McCain
e) G. W. Bush

13. Aké prierezové disciplíny ekonómie poznáte?
a) peňažníctvo
b) mzdárstvo
c) ekonómia práce
d) pracovné právo
e) manažment

14. Ktoré z týchto práv patria do tretej generácie ľudských práv?
a) právo na bezplatnú zdravotnícku starostlivosť na základe zdravotného poistenia
b) právo na vzdelanie
c) právo na harmonický vývoj kultúr
d) právo národov na sebaurčenie
e) sloboda združovania sa a zhromažďovania sa

15. Čo je Zbierka zákonov Slovenskej republiky?
a) centrálna evidencia právnych vzťahov ku pozemkom
b) publikujú sa v nej rozhodnutia všeobecných súdov
c) centrálna evidencia všetkých právnych predpisov
d) automatizovaný systém právnych informácií
e) v súčasnosti jej funkciu prevzali elektronické prostriedky

16. Ktoré z týchto mien patria slávnym anglickým komentátorom práva?
a) Glanvil
b) Grotius
c) Locke
d) Bracton
e) Cardin

17. Ako chápete občianstvo ?
a) nositeľom občianstva je každá fyzická osoba, ktorá sa nachádza na štátnom území
b) nositeľom občianstva je tá časť obyvateľov, ktorá je v právnom zväzku so štátom
c) práva a povinnosti občanov sú upravené právnymi predpismi štátu
d) každá fyzická osoba na území štátu disponuje všetkými politický právami, vrátane volebného
e) len občan disponuje politickými právami, najmä volebným

18. Čo vyjadruje právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky?
a) právo na odmenu za vykonanú prácu, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň
b) najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času
c) najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie
d) právo na kolektívne vyjednávanie
e) bez právoplatného rozsudku je každý považovaný za nevinného

19. Čo znamená výraz "difamia"?
a) potupenie, pohanenie, ohováranie, nactiutŕhanie
b) spôsob náhrady nemajetkovej ujmy
c) informácie ktoré sú nepravdivé a vážne poškodzujú spoločenskú povesť
d) informácia, ktorá má pozitívny vplyv na jej adresáta
e) je odvodený z poľského označenia opravných prostriedkov

20. Kto obhajuje občanov pred trestným súdom?
a) lekárska komora
b) vyšší súdni úradníci
c) exekútori
d) advokáti
e) notári