Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Všeobecný č. 2


1. Ako sa nazýval dokument, ktorým pápež povolil konať bohoslužby na Veľkej Morave v slovienskom jazyku?
a) De rerum novarum
b) Rerum novarum
c) Industria tue
d) Ubi arcano Dei
e) Gloria In Excelsis Deo

2. Na aké územnosprávne jednotky rozdelil Uhorsko kráľ Štefan I.?
a) komitáty
b) hrinky
c) latifundie
d) ejaléty
e) župy

3. Ktorý pápež slávnostne prijal na Vianoce roku 867 moravských vierozvestcov a schválil náboženské knihy v slovienskom jazyku?
a) Klement I.
b) Hadrián II.
c) Evaristus
d) Alexander I.
e) Pius I.

4. V ktorom roku pápež Pavol II. povolil zriadiť univerzitu v Uhorsku so sídlom v Bratislave?
a) v roku 1365
b) v roku 1465
c) v roku 1565
d) v roku 1665
e) v roku 1995

5. Tragickým protestom proti nastúpeniu normalizácie a ukončeniu obrodného procesu bolo upálenie študenta Jana Palacha na Václavskom námestí v Prahe. Kedy k tejto udalosti došlo?
a) 16. januára 1969
b) 17. januára 1969
c) 18. januára 1971
d) 19. januára 1979
e) 20. januára 1977

6. Kto stál na čele poslednej komunistickej federálnej vlády, ktorá svoju demisiu podala do rúk prezidenta G. Husáka?
a) Ladislav Adamec
b) Miloš Jakeš
c) Vladimír Lexa
d) Miroslav Válek
e) Peter Colotka

7. Akým otázkam sa v svojich dielach venoval John Locke?
a) sociálnej filozofii
b) politickej filozofii
c) teoretickej filozofii
d) problematike poznania
e) zloženiu pralátky (arché)

8. Uveďte miesto vojenského konfliktu egyptského faraóna Ramesseho II. Veľkého s Chetitmi?
a) na Peloponézskom polostrove
b) pri Kadeši
c) pri Káhire
d) pri Alexandrii
e) pri Aténach

9. Aké rozsiahle povstanie vypuklo v Rímskej ríši v r. 73 - 71 pred Kr.?
a) povstanie Latínov kvôli pôde
b) Spartakovo povstanie
c) tzv. Marcové idy
d) Brutusovo sprisahanie
e) povstanie Cicera

10. Charakterizujte archaické obdobie gréckych dejín!
a) na začiatku 8. storočia pred Kr. sa zrýchlil vývoj hospodárstva
b) bohatí aristokrati prestali pestovať obilie a zakladali si výnosnejšie vinice a olivové háje
c) obilie sa z Grécka vo veľkom vyvážalo do oblastí Stredozemného mora
d) namiesto úradníkov z aristokratických rodín stáli na čele spoločnosti králi
e) v Aténach sa vlády zmocnili archonti, ktorí si rozdelili funkcie kráľa

11. Medzi medzníky začiatku novoveku historici väčšinou zaraďujú:
a) začatie pestovania koky
b) dobytie Konštantínopolu Turkami
c) vystúpenie Martina Luthera
d) vynález kníhtlače Jánom Gutenbergom
e) zničenie mayskej civilizácie

12. Pred korunováciou za uhorského kráľa sa Žigmund Luxemburský musel zaviazať:
a) že bude rešpektovať zákony krajiny
b) že neprepustí z väzenia kráľovnú Máriu
c) že vo svojej rade bude mať iba uhorských šľachticov
d) že nepovýši cudzincov do cirkevných funkcií
e) že nebude viesť sobášnu politiku

13. Aké odporúčania obsahujú Filozofické listy Voltaira?
a) odporúčania na riešenie francúzskych pomerov
b) odporúčania na riešenie problémov Anglicka
c) oboznámiť sa s Lockeovou empirickou filozofiou
d) vo vede podporiť mechanistickú fyziku Newtona
e) uznať deistické chápanie náboženstiev

14. V ktorom štáte USA sa nachádza mesto New Orleans?
a) Wisconsin
b) Texas
c) Južná Karolína
d) Louisiana
e) Florida

15. S akými povinnosťami musí byť v rovnováhe právo podnikať?
a) ochraňovať životné prostredie
b) s právom na bezplatné vysokoškolské vzdelanie
c) platiť štátu dane z príjmu
d) viesť účtovníctvo podľa predpisov
e) so základnými povinnosťami pri podnikaní

16. Ktoré úsekové vedné disciplíny ekonómie poznáte?
a) ekonómia práce
b) ekonomika obchodu
c) peňažníctvo
d) ekonomika poľnohospodárstva
e) ekonomika priemyslu

17. Ktorý rímsky právnik rozdelil právo na verejné a súkromné?
a) M. T. Cicero
b) Sextus Pomponius
c) Domitius Ulpianus
d) Glanvil (Glauville)
e) Gaius

18. Ktoré z týchto príkladov vám symbolizujú občiansku neposlušnosť?
a) konanie Vladimíra Mečiara v čase volieb v roku 1994
b) konanie Antigony od Sofokla
c) konanie Svätopluka voči Rastislavovi
d) pasívna rezistencia Gándiho
e) konanie M. Luthera Kinga

19. Čo je judikát?
a) jeden z riadnych opravných prostriedkov
b) dôsledok právoplatného rozhodnutia súdu
c) skončená, „ad acta" uložená vec
d) lehota medzi schválením a nadobudnutím účinnosti zákona
e) prinavrátenie lehoty na podanie opravného prostriedku

20. Čo je právny vzťah?
a) akýkoľvek ľudský vzťah s ktorým sa stretávame v bežnom živote
b) je upravený výlučne v neprávnych normách
c) ľudský vzťah, na ktorý pamätá právna norma
d) vzťah, ktorý v právnej norme nachádza svoje abstraktné, ideálne vyjadrenie
e) vzniká len na základe darovania, či kúpy