Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Všeobecný č. 3


1. Aké doklady o duchovnom a náboženskom živote pochádzajú z neskorého paleolitu, resp. od neandertálcov?
a) mŕtvi boli uložení na rastlinnom lôžku
b) telá mŕtvych boli posypané červenou hlinkou
c) spopolňovanie mŕtvych na vysokých pyramídach z dreva

2. Akú úlohu pripisovali starovekí Sumeri bohom?
a) pokladali ich za stvoriteľov sveta
b) pokladali ich za nebeský odraz pozemského života
c) bohovia boli najvyššími sudcami ľudských bytostí

3. Vysvetlite pojem, resp. inštitút, ostrakizmu, zo starovekých Atén?
a) bol to porotný súd, skladajúci sa až z 500 sudcov volených ekléziou
b) Aténčania pri ňom každoročne určovali meno osoby nebezpečnej pre ich demokraciu
c) ostrakovaná osoba musela odísť na desať rokov do vyhnanstva

4. Prečo a na aký účel sa naučil praveký človek vyrábať nástroje?
a) na zakrytie nahoty svojho tela
b) pri príprave svojho príbytku
c) na prinášanie obetí nadprirodzeným silám

5. Aké nástroje okrem nástrojov používaných na zabezpečenie obživy vyrábali pravekí ľudia v paleolite?
a) nástroje na výrobu ďalších nástrojov
b) ihly, ktoré používali pri zošívaní kožušín
c) harpúny, trojzubce, nožíky - na lov rýb

6. Ktoré historické udalosti v Rímskej ríši patria do obdobia vlády Marca Aurélia Antonína (vládol 161 - 180)?
a) adoptoval si ho cisár Pius
b) musel viesť obranné vojny proti Peržanom
c) porazil Markomanov a rozšíril hranice ríše až do ústia rieky Dunaj

7. Aké významné zmeny vo vonkajšej podobe starovekého Ríma ako mesta prinieslo obdobie vlády Augusta?
a) deportoval do Ríma zajatcov z Perzie, zmenil ho na mesto otrokov
b) dobudoval stavby, ktoré začal stavať už Caesar
c) vystaval niekoľko nových námestí (fór) pod Kapitolom

8. Ako sa začal takmer po dvestopäťdesiatročnej mongolskej porobe budovať jednotný ruský štát?
a) začal sa budovať na pevných základoch, ktoré položil Ivan III.
b) Ivan IV. Hrozný (1533 - 1548) bol prvým ruským panovníkom, ktorý sa dal korunovať za cára
c) titulom cár vyjadroval ruský panovník nárok na zvrchovanú moc

9. Aký rozvoj prírodných vied a techniky priniesla renesančná epocha, aké odvetvia výroby sa rozvíjali od konca 14. storočia v Európe?
a) stavba lodí, pevné a rýchle lode, karavely
b) hromadná výroba okuliarov, vynález ďalekohľadu a mikroskopu
c) podmorské plavidlá

10. Kedy a za akých okolností zanikla Asýrska ríša?
a) neviem keď vznikla provincia Ázia
b) v roku 612 pred n. l. sa proti Asýrii spojili Médovia a Babylončania
c) neviem Médovia a Babylončania dobyli Ninive a Asýrska ríša zanikla

11. Aké bolo poslanie, ciele a závery, ktoré prijal Tridentský koncil (1545 - 1563)?
a) bol posledným veľkým pokusom zachovať jednotu západnej cirkvi
b) stanovil presnú deliacu čiaru medzi katolíckou vieroukou a nekatolíckymi názormi
c) obmedzil hromadenie cirkevných úradov v rukách jednotlivcov

12. Ako bol v roku 1542 v potridentskom období reorganizovaný pápežský úrad pre ochranu čistoty a mravov, nazývaný úradne Sanctum Officium a akú činnosť vykonával?
a) slovo inkvizícia znamená v latinčine mučenie, tortúra a boží súd
b) často stačilo udanie, podozrivý bol zatknutý, vyšetrovaný a popravený
c) súdil ľudí len na základe ich konania a podľa prezumpcie neviny

13. Ako prebiehala prvá, úvodná časť tridsaťročnej vojny v rokoch 1618 - 1620, ozbrojeného vystúpenia českých stavov proti Habsburgovcom?
a) tzv. pražskou defenestráciou spáchali urážku panovníka
b) potvrdili Ferdinanda II. na českom tróne, žiadali iba majetkové privilégiá
c) česká protestantská šľachta sa prihlásila k odkazu husitov ako nástupca kališníkov

14. Ako sa vyvíjali vnútorné vzťahy v klube jakobínov, keď mimoriadnymi opatreniami legalizovali v roku 1793 na politickej scéne teror?
a) vďaka vernosti revolučným princípom zostali jednotní
b) začali sa rozchádzať v názoroch na spôsoby riešenia revolučných problémov
c) jakobíni sa sami stali obeťou teroristických metód, ktoré zaviedli

15. Ako sa zmenil životný štýl robotníkov vo Veľkej Británii v rokoch 1780 - 1830 v porovnaní so životom celých generácií ich roľníckych predkov?
a) boli odkázaní na to, čo si zarobili a všetko čo potrebovali, si museli kúpiť
b) v kultúrnom prostredí miest sa zvyšovala ich vzdelanosť, kultúrnosť, životná úroveň
c) mzdy za prácu boli nízke, sotva stačili na holú existenciu

16. Ako sa riešila otázka získavania území od indiánskych kmeňov v súvislosti so stavbou železníc v Amerike v 19. storočí?
a) súkromné spoločnosti sa nechceli zdržiavať zložitým rokovaním s indiánskymi náčelníkmi
b) indiánsky odpor voči americkým pravidlám bol zlomený aj vojenskou silou
c) na mnohých miestach bieli osadníci „riešili" svoj problém vyvraždením Indiánov

17. Akú cirkevnú reformu uskutočnilo Rusko v rokoch 1863 - 1869, aké boli jej základné znaky?
a) uzavretie konkordátu medzi pravoslávnou cirkvou a ruským samoderžavným štátom
b) zákonmi zakazovala činnosť misionárov iného vierovyznania v Rusku
c) cár zrušil financovanie cirkvi zo štátneho rozpočtu

18. Vešeléniho sprisahanie:
a) bolo čisto protestantskou iniciatívou
b) bolo potrestané popravou Františka Frankopana
c) viedlo k ústupkom dvora vo vzťahu k protestantom

19. Pre obdobie eneolitu je charakteristické:
a) že sa v poľnohospodárstve používa drevené radlo ťahané dobytkom
b) že sú v ňom prvky patriarchátu
c) že je vymedzená rokmi 1900 - 1500 pred n. l.

20. Komitát:
a) mal centrum hrad
b) spravoval volený župan
c) sa mohol deliť na hradské obvody

21. Bratríci:
a) prichádzali z Poľska
b) prichádzali z Čiech
c) mali byt' zlikvidovaní, s čím Jiskra nesúhlasil

22. Juraj Schomberg:
a) bol spišským prepoštom
b) bol prepoštom
c) zomrel v roku 1486

23. František II. Rákoci:
a) bol katolík
b) bol vnukom Juraja l. Rákociho
c) sledoval hlavne náboženské ciele

24. Daňový poriadok z roku 1789:
a) nahrádzal poddanskú robotu peňažnou dávkou
b) presne určoval daňové zaťaženie
c) ponechával poddanému 60 % príjmov

25. V Memorande národa slovenského sa žiadalo:
a) používanie slovenčiny ako rokovacieho jazyka v župách
b) zriadiť slovenskú právnickú akadémiu
c) zriadiť Katedru slovenskej reči a literatúry na univerzite v Pešti

26. Pre domy na dedinách na prelome 19. a 20. storočia platí, že:
a) na severnom Slovensku boli prevažne murované
b) na severnom Slovensku boli prevažne drevené
c) na južnom Slovensku boli prevažne drevené

27. Deklarácia slovenského národa:
a) bola prijatá v podobe navrhnutej S. Zochom
b) bola podpísaná v budove mikulášskej Tatra banky
c) vyhlásila slovenský národ za súčasť jednotného česko-slovenského národa

28. Politickú situáciu v ČSR tesne po skončení druhej svetovej vojny charakterizuje:
a) činnosť Národného frontu; bez jeho súhlasu nemohla vzniknúť politická strana
b) platnosť ústavy z roku 1939 na Slovensku
c) na Slovensku systém troch politických strán

29. Kto vynašiel v 15. storočí kníhtlač?
a) Gutenberg
b) Goldberger
c) Rosenberg

30. Kto bol zakladateľom fenomenológie?
a) Sartre
b) Husserl
c) Popper

31. Ktorí myslitelia patria medzi zakladateľov novovekej filozofie?
a) Bacon
b) Hobbes
c) Nietzsche

32. Ekumenizmus je:
a) opakom fanatizmu
b) synonymum pre fanatizmus
c) smer v ekologickom hnutí

33. Aké najznámejšie teórie sociálnej zmeny poznáme?
a) evolucionistické
b) funkcionalistické
c) konfliktualistické

34. Kto volí predsedu NR SR?
a) poslanci NR SR
b) priamo občania SR
c) vyššie územné celky

35. Aké kompetencie má prezident SR?
a) vymenovať vládu a jej členov
b) vymenovať predsedu Najvyššieho súdu SR
c) vymenovať generálneho prokurátora SR

36. Hlavné znaky totalitárneho štátu sú:
a) monopol moci jednej politickej strany
b) centralizované celospoločenské plánovanie
c) jediná správna ideológia

37. Medzi hlavné orgány Rady Európy patrí aj:
a) Výbor ministrov
b) Parlamentné zhromaždenie
c) Európsky parlament

38. Trianonská mierová zmluva bola uzavretá:
a) s Bulharskom
b) s Maďarskom
c) s Talianskom

39. Reklama:
a) sa zaoberá reklamáciami
b) je kontrolovaný proces komunikácie neosobného charakteru
c) sa uskutočňuje iba cez štátom určené média

40. Ktorí z uvedených výrokov možno platne odvodiť z výrokov: Učiteľ pochválil všetkých študentov (no už nikoho iného). Peter je študent.
a) Ak je Peter študent, učiteľ ho nepochválil.
b) Učiteľ pochválil Adama.
c) Ak Peter nie je študent, učiteľ ho pochválil.