Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Všeobecný č. 4


1. Ako býval praveký človek v paleolite?
a) spočiatku v jaskyniach, resp. pod skalnými prevismi
b) ostrými pazúrikmi si sekal v skalách otvory na bývanie
c) býval nad úrovňou terénu, na stromoch

2. Aká bola úloha mocnára Sargona v procese vývoja mestských štátov v starovekej Mezopotámii?
a) Sargon bol vladárom v meste Uru a rozhodol sa stať nesmrteľným
b) dobyl a zrovnal so zemou mocný mestský štát Akkad
c) vybudoval nové, pohyblivé vojsko a nový, už nie rodový, štátny aparát

3. Ako sa zmenili hospodárske, majetkové a sociálne pomery v gréckych mestských štátoch v období veľkej gréckej kolonizácie (od 8. storočia pred n. l.)?
a) z metropol sa do kolónií vyvážalo najmä obilie, olivy, vinná réva
b) pozemková rodová aristokracia skupovala pôdu v metropolách svojich hodnostárov
c) vznikala nová vrstva, obchodníci

4. Ako sa zmenila staroveká Rímska ríša za cisára Teodosia (vládol od roku 379 -395)?
a) územne rozdelil ríšu na štyri prefektúry
b) za svojich spoluvládcov a nástupníkov určil dvoch synov, vládli ako triarchovia
c) synom Arcadiovi a Honoriovi zveril po jednej časti ríše

5. Aké dôsledky pre vývoj starovekého Ríma mala ústavná (politická), vojenská a daňová reforma, ktorú uskutočnil v polovici 6. storočia pred n. l. Servius Tulius?
a) do popredia rímskej politiky sa dostávali schopní ľudia s veľkým majetkom
b) moc rodovej aristokracie bola obmedzená
c) reforma vytvorila predpoklady pre prudký rozvoj Ríma ako mestského štátu

6. Ako sa tvoril v starovekom Ríme v období kráľovstva a republiky senát a aké mal právomoci?
a) bol to zbor vážených občanov a bývalých úradníkov
b) za kráľovstva bol poradným orgánom kráľa
c) mal právomoci najmä v zahraničnej politike

7. Aké zmeny v živote obyvateľov pri riekach Tigris a Eufrat spôsobila výroba potravín v neolite?
a) ľudia opúšťali horské a podhorské oblasti a sťahovali sa k riekam na juh
b) pôdu upravovali drevenými palicami a hákmi, siali do nej semená
c) semená zasiate do pôdy chránili pred vtákmi a divými zvieratami

8. Aký bol obsah vzťahov medzi lénnikom a lénnym pánom podľa lénneho systému, ktorý vznikol vo Franskej ríši v 8.-9. storočí a uplatňoval sa v období feudalizmu?
a) bol to vzťah medzi pánom a jeho klientom
b) bol to vzájomný vzťah vernosti, ktorý sa uzatváral symbolickým rituálom
c) bol bo vzťah závislosti medzi lénnikom a seniorom

9.Akou spoločenskou vrstvou bola v starovekom Ríme nobilita?
a) úradnícka aristokracia
b) rodová aristokracia
c) mali oporu v senáte a veľké pozemkové vlastníctvo

10.Aká bola politika Viliama Dobyvateľa v Anglicku po bitke pri Hastingse v roku 1066?
a) zjednotil sedem včasnostredovekých štátov do anglosaského útvaru
b) porazil Normanov a zlikvidoval ich útoky a expanziu na britské ostrovy
c) za jeho vlády sa začala v Anglicku vytvárať centralizovaná monarchia

11. Aké udalosti, objavy, správy a omyly sú spojené s cestou Krištofa Kolumba v roku 1492 zo Španielska smerom na západ?
a) roku 1484 predložil projekt cesty na západ portugalskému kráľovi, ktorý ho odmietol
b) pre svoj projekt získal aj kráľovnú Izabelu Kastílsku
c) bol presvedčený, že objavil cestu do východnej Ázie

12. Ako bola organizovaná správa kolónií Anglicka, Nizozemska a Francúzska v 16. a na začiatku 17. storočia v Amerike?
a) obchodné spoločnosti boli pološtátne, polosúkromné, s privilégiami
b) kolónie mali postavenie vicekráľovstiev
c) spôsobom, ktorý možno označiť za kapitalistický

13. Ako dnes pomenúvame myšlienkový prúd, ktorý sa od 17. storočia stále výraznejšie presadzoval v európskom duchovnom živote a aké boli jeho črty?
a) renesancia
b) osvietenstvo
c) absolutizmus

14. Ako prebiehalo súperenie Veľkej Británie a Francúzska o severoamerické územie v prvej polovici 18. storočie a aké boli jeho výsledky?
a) Francúzsku sa podarilo obsadiť Východnú Floridu
b) Veľká Británia vyhrala svoje súperenie s Francúzskom
c) Veľká Británia porazila Francúzov vďaka spojenectvu s indiánskymi kmeňmi

15. Aké boli základné ustanovenia ústavy Francúzska, ktorú prijalo v roku 1791 Ústavodarné zhromaždenie?
a) Francúzsko sa stalo republikou
b) podstatné rozhodnutia patrili parlamentu a kráľ sa nimi musel riadiť
c) základné ľudské práva patria len občanom verným alebo lojálnym revolúcii

16. Kto bol Thomas Paine (1737 - 1809), Angloameričan, účastník americkej revolúcie, spolupracovník francúzskych revolucionárov?
a) v žalári sčasti napísal knihu Vek rozumu
b) ako presvedčený katolík, odmietal liberalizmus
c) teológovia ho považovali za ateistu a verejného nepriateľa

17. Ako sa teritoriálne zmenili Spojené štáty americké po roku 1865 v nasledujúcom polstoročí?
a) obsadili územie od Atlantiku po Pacifik, od veľkých jazier po Mexický záliv
b) vojenským dobýjaním území a masakrovaním indiánskych kmeňov
c) expanzia osadníkov do Kalifornie nepostupovala z východu, ale od mora, z Pacifiku

18. Akú odpoveď na riešenie robotníckej sociálnej otázky, vzťahu kapitalizmu a socializmu, dal pápež Lev XIII. v roku 1891?
a) povolil zakladanie kresťansky orientovaných odborových združení robotníkov
b) rozhodol, že kresťania majú právo sa aktívne zúčastňovať na politickom živote
c) odsudzoval vykorisťovanie a podporoval zbližovanie tried

19. Pre stredný paleolit platí, že:
a) je charakteristický osídlením v jaskyniach
b) sa kostrové pozostatky nenašli
c) sa používajú nože

20. Ladislav IV.:
a) vládol v rokoch 1272 - 1290
b) mal matku Kumánku
c) využíval pomoc Tatárov

21. Bitka pri Rozhanovciach:
a) sa odohrala v júni 1312
b) sa skončila porážkou Košičanov
c) sa skončila porážkou Omodejovcov

22. Veršované modlitby zapísané slovakizovanou češtinou pochádzajú:
a) zo 14. storočia zo severného Slovenska
b) z 15. storočia z juhozápadného Slovenska
c) z prelomu 14. a 15. storočia z cirkevnej spisby

23. Šopronský snem:
a) sa konal v roku 1680
b) zvolal cisár
c) povolil protestantom stavať artikulárne kostoly

24. František l.:
a) rozpustil Nemeckú ríšu
b) sa zapojil do piatich vojen proti Francúzsku
c) vládol v čase, keď ríša utrpela bankrot

25. Urbárske súdy:
a) zasadali od roku 1850
b) rozhodovali o komasácii
c) rozhodovali o segregácii

26. Informačná kancelária:
a) bola zriadená Pavlom Blahom
b) bola zriadená v Trnave
c) mala usmerňovať česko-moravsko-slovenskú obchodnú spoluprácu

27. O prvej svetovej vojne platí, že:
a) sa do nej zapojilo 33 krajín
b) sa do nej zapojilo 43 krajín
c) sa používali ponorky

28. Pre školstvo a vedu v prvej SR platí, že:
a) sa na stredných školách zaviedla koedukácia
b) v roku 1940 vznikla Slovenská národná knižnica
c) v roku 1942 bola založená Slovenská akadémia vied a umení

29. Ktoré z uvedených príkazov vyslovil Budha, keď mal v praktickej etike stručne vyjadriť svoje poňatie správneho života, vedúceho ku spáse?
a) Nezabíjaj živé!
b) Neber, čo ti nedávajú!
c) Nebuď necudný!

30. Ako sa volá zakladateľ filozofického smeru fenomenológie, narodený v roku 1859 v Prostějově?
a) Husserl
b) Scheler
c) Bergson

31. Kto reprezentoval osvietenskú filozofiu na Slovensku?
a) Tešedík
b) Fándly
c) Hodža

32. Rovnostárstvo:
a) je názor hlásajúci rovnosť práv a povinností bez privilégií
b) možno realizovať v politickej rovine (občianska spoločnosť)
c) ľudí vo veku a fyzických predpokladoch je tiež možné

33. Štát v sociologickom zmysle sa chápe ako:
a) súčasť spoločnosti
b) jeden z podsystémov a organizačných štruktúr spoločnosti
c) monopol na organizované násilie

34. Kto môže podľa Ústavy SR podať návrh zákona?
a) poslanci
b) každý občan SR
c) vláda

35. Podpis ktorého ústavného činiteľa sa vyžaduje k platnosti rozhodnutia prezidenta o amnestii?
a) predsedu NR SR
b) predsedu Najvyššieho súdu SR
c) predsedu vlády alebo príslušného ministra

36. Corpus luris Civilis:
a) sú texty rímskeho súkromného práva
b) zbierka stredovekého gréckeho práva
c) je právnická škola

37. Kde má sídlo Európsky súd pre ľudské práva?
a) v Paríži
b) v Bruseli
c) v Štrasburgu

38. Pakt, na základe ktorého došlo k vzniku Ligy arabských štátov, bol podpísaný:
a) v Bagdade
b) v Káhire
c) v New Yorku

39. Silicon Valley:
a) je posvätné územie Indiánov v USA
b) je Kremíkové údolie v štáte Kalifornia v USA
c) je teritórium v USA, kde sa koncentruje priemysel vysoko vyspelej technológie

40. Ktorí z nasledujúcich výrokov je ekvivalentný s výrokom: Ak mali čas, išli na koncert.
a) Ak nešli na koncert, nemali čas.
b) Nešli na koncert alebo nemali čas.
c) Mali čas a nešli na koncert.