Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Test Právo - Všeobecný č. 5


1. Po vstúpení ktorého členského štátu do Bruselského paktu bol pakt premenovaný na Západoeurópsku úniu?
A) NSR
B) Belgicka
C) Talianska
D) Francúzska

2. ANZUS-Tichomorský bezpečnostný pakt vznikol v roku:
A) 1950
B) 1951
C) 1955
D) 1960

3. Nemecká demokratická republika vznikla:
A) 8. 10. 1948
B) 7. 10. 1950
C) 7. 10. 1949
D) 1. 10. 1951

4. Marshallov plán bol vyhlásený v roku:
A) 1946
B) 1949
C) 1951
D) 1947

5. Viedenský kongres sa konal v dňoch:
A) 14.9.1814 - 19.6.1815
B) 1.9.1810 - 6.9.1810
C) 18.10.1811 - 24.12.1811
D) 3.12.1848 – 9.8.1849

6. Ako sa volala medzinárodná organizácia, ktorá sa považuje za predchodkyňu Organizácie spojených národov?
A) Európske hospodárske združenie
B) Rada svetovej spolupráce
C) Spoločnosť národov
D) Európske mierové spoločnosti

7. V ktorom roku bola uzavretá Višegrádska dohoda?
A) v roku 1968
B) v roku 1991
C) v roku 1989
D) v roku 1992

8. Akú zmluvu po bitke pri Kadeši podpísali Chetiti a Egypťania v roku 1285 pred n. l. a aké mala dôsledky?
A) zmluvu o úplnej a bezpodmienečnej kapitulácii Chetitov
B) mierovú zmluvu a zmluvu o neútočení
C) Chetiti sa zmierili s Egyptom
D) Egypťania ňou postúpili celú Palestínu Chetitom

9. Aký charakter, obsah a povahu má Chammurapiho kódex, ktorý bol vytvorený za vlády zakladateľa prvej Babylonskej ríše?
A) charakter modlitieb zasvätených bohom
B) súkromná zbierka, nezáväzná pre sudcov
C) výber „zásad spravodlivého súdnictva“ ustanovených panovníkom
D) súbor jednotlivých právnych noriem, platných pre všetkých sudcov v štáte

10. Prečo podľa gréckej mytológie bolo pred rokom 1184 pred n. l. vojensky zničené mesto Trója?
A) pre neveru kráľovnej Penelopy z Iraky
B) pre konflikt s mykénskymi Grékmi (Achájcami)
C) bola to pomsta za únos Heleny, manželky spartského kráľa
D) pre zničenie dreveného koňa, diela kráľa Odyssea

11. Aké obdobie vo vývoji starovekého Ríma sa vymedzuje rokmi 753-510 pred n.l.?
A) helenistické obdobie
B) obdobie republiky
C) obdobie kráľovského Ríma
D) obdobie premeny mestského štátu na impérium

12. Ako sa nazývali otroci, ktorí pracovali na poliach starovekej Sparty, a aké mali postavenie?
A) heilóti
B) metoikovia
C) boli v súkromnom vlastníctve
D) boli to štátni otroci

13. Aké orgány verejnej moci mala staroveká Sparta?
A) poradným orgánom kráľov bola gerúsia
B) výkonnú moc mali úradníci-konzuli
C) na čele štátu stáli dvaja králi
D) kráľov kontrolovali efori (boli piati a určovali politiku Sparty)

14. Ako sa delilo obyvateľstvo starovekého Ríma podľa reformy zavedenej šiestym rímskym kráľom Serviom Tulliom?
A) bolo rozdelené podľa majetkového cenzu
B) bolo rozdelené na desať genokratických rodov
C) bolo rozdelené do šiestich majetkových skupín
D) na patricijov, plebejcov, klientov a serviov

15. Ktoré oblasti osídlili Gréci počas gréckej kolonizácie v archaickom období gréckych dejín v rokoch 800-500 pred n. l.?
A) Egypt, kde založili Alexandriu
B) pobrežie Sicílie a južnej Itálie
C) západné pobrežie Malej Ázie, Egejského a Čierneho mora
D) pobrežie dnešného Francúzska a Španielska

16. Do akej podoby sa vyhrotil vzťah plebejcov a patricijov v starovekom Ríme v roku 494 pred n. l.?
A) patricijovia vyhnali plebejcov z mesta
B) plebejci pohrozili, že si vytvoria vlastný štát
C) došlo k prvej občianskej vojne
D) došlo k prvej secesii plebejcov

17. Čo bolo podnetom pre vypuknutie peloponézskej vojny v starovekom Grécku v roku 431 pred n. l.?
A) spory Aténčanov s Megarčanmi a Korintom o územia
B) nesplnenie ultimatívnych požiadaviek Sparty Aténami
C) únos krásnej Heleny Achillom
D) zničenie Milét Peržanmi

18. Kto bol zakladateľom františkánskeho rádu?
A) svätý František z Toleda
B) svätý František u Assisi
C) svätý František z Carcassone
D) František I., francúzsky kráľ

19. Ktorý rytiersky rád sa usadil v krajine litovského kmeňa Prusov na požiadanie poľských kniežat v 20-tych rokoch 13. storočia?
A) johanitov
B) templárov
C) nemeckých rytierov
D) sv. Gotharda

20. K čomu vyzýval pápež Urban II. vo svojej reči na cirkevnom sneme roku 1095 v Clermonte?
A) hovoril o veľkej koristi, ktorá očakáva obyvateľov na východe
B) účastníkov snemu vyzýval, aby išli do Jeruzalema oslobodiť „boží hrob od neveriacich“
C) vyzval založiť Latinskú ríšu
D) prikázal všetkým biskupom hlásať potrebu križiackej výpravy

21. Akú úlohu zohrali Benátky v štvrtej križiackej výprave?
A) na benátskych lodiach sa chceli preplaviť na východ
B) Benátčania použili križiakov na skoncovanie s obchodným a politickým súperom Byzantskou ríšou
C) Benátky boli v tomto období sídlom pápeža
D) križiaci sa rozhodli, že sa zídu v Benátkach

22. Kto boli hugenoti vo Francúzsku a aké bolo ich postavenie v krajine v rokoch 1565-1571?
A) počas bartolomejskej noci (v roku 1572) boli povraždení hugenoti v Paríži
B) na rozdiel od Nemecka vo Francúzsku neboli náboženské vojny
C) v roku 1593 Henrich IV. zakázal náboženstvo hugenotov vo Francúzsku
D) prívrženci protestantizmu sa vo Francúzsku nazývali hugenoti

23. Čo bolo obsahom holandskej revolúcie (v Nizozemsku) v roku 1565-1581?
A) boj hugenotov proti katolíckej lige za náboženskú slobodu
B) vyvrcholila odtrhnutím Spojených holandských provincií od Španielska
C) vyústila do vytvorenia nezávislého štátu
D) odboj holandských stavov a ľudu proti Španielsku

24. Ako sa zmenil v roku 1582 kalendár a na základe rozhodnutia ktorého pápeža?
A) zjednotila sa astronomická a kalendárna jarná rovnodennosť
B) po 31. marci sa kalendár vrátil späť o desať dní na 21. marec
C) zaviedol sa juliánsky kalendár, počítaný od narodenia Ježiša Krista
D) reformu zaviedol pápež Gregor XIII.

25. Ktorí Taliani žijúci v 13. a 14. storočí sa považujú za priekopníkov humanizmu?
A) Akvinský
B) Machiavelli
C) Alighieri
D) Petrarca

26. Aké udalosti sú spojené s vládou Henricha VIII. (1509-1547) v Anglicku?
A) dostal sa do roztržky s pápežom
B) striedal manželky, z ktorých dal štyri popraviť
C) došlo k odtrhnutiu anglickej cirkvi od Ríma
D) víťazne uskutočnil storočnú vojnu Anglicka s Francúzskom

27. Ktorý pápež v liste Svätoplukovi, ovplyvnený informáciami od Wichinga vydal zákaz slovienskej liturgie na Veľkej Morave?
A) Ján VIII.
B) Hadrián II.
C) Štefan V.
D) Hadrián III.

28. Ktoré procesy, resp. udalosti, sú spojené so vznikom prvého nezávislého štátu, známeho pod názvom Veľká Morava?
A) zabranie Nitrianskeho kniežatstva Mojmírom okolo roku 833
B) vyhnanie Mojmíra z Nitrianskeho kniežatstva
C) porážka Pribinu Mojmírom v rokoch 833-834
D) spojenie Moravského a Nitrianskeho kniežatstva pod vládou Mojmírovcov

29. Ktorým mierom s Východofranským kráľovstvom si Svätopluk upevnil postavenie?
A) v Salzburgu
B) vo Forchheime
C) v Regensburgu
D) v Omuntsperchu

30. V ktorom meste zomrel člen byzantskej misie Konštantín?
A) v Solúne
B) v Ríme
C) v kláštore v Ríme
D) v Benátkach

31. Ktoré sú hlavné znaky uhorského feudálneho spoločenského zriadenia?
A) existencia dominikálnej a rustikálnej pôdy
B) feudálovo vlastníctvo pôdy
C) kmeňové vlastníctvo pôdy
D) existencia feudálnej renty

32. Aký útvar tvorila Samova ríša ?
A) nadkmeňové rodové spojenie
B) štátny útvar
C) rodovú občinu
D) kmeňový zväz

33. Kde bolo centrum novovytvoreného slovenského kniežatstva, ktoré dostal do léna Pribina po opustení Nitrianskeho kniežatstva?
A) v okolí dnešného Balatonu
B) v Egri
C) v Blatnohrade
D) v dnešnom meste Zalavár

34. Ako sa volal prvý uhorský panovník Štefan pred pokrstením?
A) Imrich
B) Vazul
C) Vajk
D) Boris

35. Ako sa volal maďarský kmeň na čele s Arpádovcami, ktorý dal meno dnešným Maďarom?
A) Györ
B) Magyarország
C) Megyer
D) Pester

36. V akom roku bol Štefan I. vyhlásený za svätého?
A) v roku 1000
B) v roku 1083
C) v roku 1053
D) v roku 1001

37. Aké skutkové podstaty trestného a občianskeho práva sú upravené v slovanskom právnom spise Zákon sudnij ľjudem?
A) podpaľačstvo
B) krádež
C) delikty proti viere
D) delikty proti mravnosti

38. Ktorý uhorský panovník zaviedol vyberanie cirkevného desiatku?
A) Belo I.
B) Ondrej I.
C) Arpád
D) Štefan I.

39. Čo znamená zásada cuius regio, eius religio?
A) kto má moc, má všetko
B) koho vláda, toho náboženstvo
C) kto vládne, musí byť veriacim
D) keď bol panovník katolík, tak všetci obyvatelia štátu boli katolíci

40. Ktorý uhorský panovník podporoval zakladanie miest v 13. storočí?
A) Karol I. Róbert
B) Štefan I.
C) Belo IV.
D) Ladislav III.