Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Psychológia - Test z psychológie č. 1


1. V psychike rozlišujeme dve stránky - úrovne:

2. Rozlišujeme tri kategórie správania:

3. Proces, ktorým sa jedinec vpravuje, vrastá do spoločnosti, v ktorej existuje, sa nazýva:

4. Prenášanie istých znakov z rodičov na ich potomkov je:

5. Jednou z najjednoduchších foriem učenia je:

6. Učenie pri ktorom si jedinec osvojuje vedomosti sa nazýva:

7. Najstaršia typológia, založená na predpoklade, že temperament závisí od prevládania jednej zo štyroch telesných tekutín pochádza od:

8. Ktorý z klasických typov možno charakterizovať uzavretosťou, nesmelosťou, prevláda u neho smutná nálada, býva depresívnejší, precitlivelejší, horšie prispôsobivý, city vznikajú u neho pomaly, ale sú trvácne:

9. Medzi špeciálne schopnosti zaraďujeme:

10. Úroveň intelektových schopností osobnosti, ktorou rozumieme ich mieru u konkrétneho človeka, udáva:

11. Potreby zabezpečujúce prežitie jedinca alebo druhu sú:

12. Ktorý významný psychoterapeut vymedzil túžbu po zmysle, naplnení života, ako primárnu hodnotu:

13. Podľa vplyvu na prebiehajúcu aktivitu osobnosti delíme city na:

14. Veľmi intenzívne, dlhodobé a predmetné emocionálne vzťahy, sú:

15. Medzi najčastejšie formy psychologickej pomoci človeku nepatrí:

16. Prvé štádium stresu sa volá:

17. Prejavy agresie, poruchy spánku, snaha robiť viac vecí naraz, emocionálne výbuchy, neschopnosť odpočívať atď. radíme k prejavom stresu v:

18. V skupinách, kde je postavenie členov vopred určené, ich roly, cieľ a metódy práce sú vymedzené, ide o skupiny:

19. Aktívnych členov skupiny označujeme ako:

20. Jav, ktorý znamená používanie zavedených, hotových spôsobov riešenia problémov tak, ako je to zvykom, je:

21. Najdôležitejšie pravidlá spoločenského spolunažívania sú zakotvené v:

22. Stratégie riešenia konfliktov, ktorými sa zaoberá matematická teória hier, sú:

23. Psychologická disciplína, ktorá skúma psychický život a psychickú reguláciu pri ochorení, zisťuje psychické poruchy a pomáha pri liečení, sa volá:

24. Stav psychiky, keď si človek uvedomuje svoje prežívanie, nazývame:

25. Činnosť jednotlivých analyzátorov je:

26. Základných druhov pocitov máme:

27. Vnútorné analyzátory delíme na:

28. Vnímanie, ktoré umožňuje vnímanie premiestňovania, je:

29. Predstavy, ktoré predstavujú v istom zmysle schematické obrazy predmetov a javov istého druhu, nazývame:

30. Druhá fáza procesu riešenia problémov sa volá: