Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Psychológia - Test z psychológie č. 2


1. Psychické javy môžu prebiehať na úrovni:

2. Okrem vedomého prežívania rozlišujeme v psychológii ako jeho protiklad aj prežívanie:

3. Proces, v ktorom sa jedinec stáva sám sebou, osobnosťou, ktorá nie je nikým zameniteľná, voláme:

4. Veda o dedičnosti sa volá:

5. Aktivitu, ktorú chápeme ako nadobúdanie, obohacovanie individuálnej skúsenosti jedinca počas vývinu, čo sa odrazí v jeho správaní, voláme:

6. Priebeh krivky učenia a krivky zabúdania je:

7. Pri poznávaní osobnosti sa stretávame s popisom jej jednotlivých charakteristík, ktoré voláme:

8. K najznámejším typológiám radíme:

9. Medzi všeobecné schopnosti patria:

10. Získanému úbytku intelektových schopností v priebehu života, vplyvom úrazu, ochorenia, resp. poškodenia mozgu hovoríme:

11. Motívy pôsobiace z prostredia človeka sa nazývajú:

12. Ktorý významný psychoterapeut vymedzil túžbu po moci ako primárnu hodnotu:

13. Skutočnosť, že emócie vytvárajú páry protikladných kvalít nazývame:

14. Pomerne zvoľna vznikajúce, dlho trvajúce, menej intenzívne emocionálne stavy, sú:

15. Medzi testy osobnosti, ktoré sú zamerané na zisťovanie vlastností, čŕt a typov osobnosti, nepatria:

16. Stresová reakcia – všeobecný adaptačný syndróm – prebieha v organizme v niekoľkých štádiách:

17. Ak pri neadekvátnej adaptácii trpí okolie, druhí ľudia, ide o:

18. Celoživotný proces socializácie sa uskutočňuje na základe:

19. Moc, vplyv, atraktivita a prestíž jedinca v skupine určuje jeho:

20. Jav, ktorý predstavuje u ľudí existenciu rovnakých postojov a konania vplyvom sociálnych podmienok, sa nazýva:

21. Normy, ktoré špecifikujú správanie zásadného spoločenského významu sa volajú:

22. V medziľudských vzťahoch sa odohrávajú konflikty, ktorým hovoríme:

23. Psychologická disciplína, ktorá skúma podmienky, priebeh a výsledky vyučovania a výchovy zo psychologického hľadiska, sa volá:

24. Psychické procesy, stavy a vlastnosti spolu tvoria:

25. Najjednoduchšie základné informácie o vonkajšom svete ako aj o stave vlastného organizmu získavame prostredníctvom:

26. Základných analyzátorov rozoznávame:

27. Vonkajšie exteroanalyzátory delíme na:

28. Vnímanie, ktoré umožňuje orientáciu a vnímanie vzťahov medzi predmetmi, je:

29. Predstavy celkom určitého predmetu a javu nazývame:

30. Forma myslenia, ktorá vyjadruje vzťah medzi dvoma pojmami, je: