Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

STU - Test z Fyziky č. 1


1. Ktorá skupina obsahuje iba základné jednotky medzinárodnej sústavy SI?

2. Trajektóriu šikmo hore vrhnutého telesa vo vákuu popisuje:

3. V ktorom z uvedených prostredí sa zvuk šíri najrýchlejšie?

4. Vodičom prechádza konštantný prúd 20 mA. Aký náboj prejde prierezom vodiča za 50 min?

5. Vyjadrite jednotku práce v základných jednotkách SI:

6. Podľa práce, ktorú teleso vykoná až do zastavenia posudzujem:

7. Najväčšie tiažové zrýchlenie je:

8. Pri izotermickom deji s ideálnym plynom s konštantným látkovým množstvom sa objem zväčší o trojnásobok pôvodnej hodnoty. Ako sa zmení tlak?

9. Infračervené žiarenie má vlnové dĺžky:

10. Fľašu vody teploty 0° C položíme na ľad teploty 0° C. Teplota okolia je tiež 0° C. Čo nastane, ak zanedbáme zmenu teploty topenia v závislosti od tlaku?

11. Koľko miligramov má jedna tona?

12. Trajektóriu šikmo hore vrhnutého telesa vo vzduchu popisuje:

13. Bernoulliho rovnica vyjadruje:

14. Weber je jednotkou:

15. Vyberte dvojicu vzťahov, pre kinetickú a potenciálnu energiu, ktoré sú správne:

16. Cievkou s indukčnosťou 20 mH prechádza magnetický indukčný tok 10 mWb. Aký prúd ním prechádza?

17. Máme dve nádoby s rovnakou podstavou, jednu valcovú, druhú kužeľovitú so zužujúcim sa hrdlom, obe naplnené do rovnakej výšky rovnakou kvapalinou. Zvoľte správne tvrdenie:

18. Pri nútenom kmitaní oscilátora:

19. Z atómového jadra vyletela alfa častica. Súčasne sa musel v jadre:

20. Trojný bod je: