Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

STU - Test z Fyziky č. 2


1. Uveďte, ktorá z nasledovných fyzikálnych veličín je vektor:

2. Na plochu S pôsobí sila veľkosti F. Ak zmenšíme plochu, tlak sa:

3. Spotrebič má príkon 1 kW a jeho účinnosť je 75 %. Aký je jeho výkon?

4. Ktorý z výrazov pre elektrickú prácu je nesprávny?

5. Postupná rýchlosť sedačky rovnomerne sa pohybujúceho kolotoča s polomerom 3 m je 3,14 m/s. Ako dlho trvá jeden obeh sedačky?

6. Žiarenie γ je tvorené:

7. Polohovú energiu tiažovú telesa zmenšíme:

8. Atómová hmotnostná konštanta je definovaná ako:

9. Ako sa zmení vlnová dĺžka svetla pri prechode z vody do vzduchu?

10. Ako sa nazýva časť fázového diagramu, kde je hustota kvapaliny rovná hustote jej nasýtenej pary?

11. Hydrostatický tlak v kvapaline je:

12. Hydraulický zdvihák tvoria dva valce s priemermi 1 cm a 5 cm. Aby väčší piest mohol zdvihnúť100 N, treba na menší piest pôsobiť silou:

13. Difúziu možno urýchliť:

14. Potenciálna energia molekúl závisí:

15. Nutnou podmienkou skvapalnenia každého plynu je:

16. Záverný prúd prechodu PN je do určitého napätia:

17. Proces, pri ktorom sa plyn stáva vodivým, sa nazýva:

18. Najvyššia teplota sa dosahuje:

19. Smer sily, ktorou pôsobí magnetické pole na vodič s prúdom určíme:

20. Mikroskop má optický interval 16 cm, ohniskovú vzdialenosť objektívu 2 mm a okuláru 40 mm. Zväčšenie mikroskopu je: