Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

STU - Test z Fyziky č. 3


1. Ktoré z uvedených tvrdení je chybné:

2. Podľa tvaru trajektórie môžeme pohyby hmotného bodu deliť na:

3. Cyklista prešiel prvých 20 km za 1 hodinu a ďalších 36 km za 3 hodiny. Aká je jeho priemerná rýchlosť?

4. Zákon zachovania hybnosti znie:

5. Teleso s hmotnosťou 20 kg sa pohybuje stálou rýchlosťou 72 km/h. Určite jeho kinetickú energiu:

6. Účinnosť:

7. Ak zmenšíme vzdialenosť dvoch hmotných bodov na 1/4 ich pôvodnej vzdialenosti, veľkosť gravitačnej sily sa:

8. Rovnica kontinuity vyjadruje zákon zachovania:

9. Na vodorovnej tyči dĺžky 6 m, podopretej na koncoch, je zavesené vo vzdialenosti 2 m od ľavého konca teleso s hmotnosťou 500 kg. Určíte veľkosť sily, ktorá na tento koniec tyče pôsobí: Hmotnosť tyče zanedbajte.

10. Bernoulliho rovnica pre prúdenie vo vodorovnej trubici vyjadruje konštantnosť súčtu:

11. Relatívna atómová hmotnosť železa udáva:

12. Tlak nasýtenej pary:

13. Na získanie polovodiča typu N možno niektoré atómy v kryštále kremíka nahradiť:

14. Tranzistor je:

15. Disociácia molekúl kyselín, zásad a solí vo vodnom roztoku nastáva v dôsledku:

16. Veľkosť zápalného napätia:

17. Ploskovypuklá šošovka s polomerom krivosti 20 cm a indexom lomu 1,5 má vo vzduchu ohniskovú vzdialenosť:

18. Častice v atómovom jadre sú viazané silami, ktoré zaradujeme medzi:

19. Astronomická jednotka (1 AU) sa rovná:

20. Moderátorom v jadrovom reaktore môže byť: