Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

STU - Test matematika č. 1


1. Určite definičný obor funkcie f: vzorec 1

2. Množina M predstavuje všetky riešenia nerovnice vzorec 2 v obore prirodzených čísel. Ktorá z uvedených množín tomu zodpovedá?

3. Do šachového klubu chodí 9 chlapcov a 6 dievčat. Koľkými rôznymi spôsobmi z nich možno vybrať trojicu, ktorá bude klub reprezentovať na turnaji, ak medzi vybranými má byť aspoň jedno dievča?

4. Je daná parametrická rovnica vzorec 4. Nájdite hodnotu parametra "a", pre ktorú rovnica nemá riešenie.

5. Aký je počet riešení v R pre rovnicu: vzorec 5

6. Ktorý interval riešenia vyhovuje nerovnici: 2sin2x – 7sin x + 3 < 0, ak x є ( - π /2 ; π/2 ) ?

7. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybrané trojciferné prirodzené číslo má všetky číslice nepárne?

8. Ak v postupnosti vzorec 8 nenulových reálnych čísel pre každé n є N platí: vzorec 8b potom táto postupnosť:

9. Vypočítajte: vzorec 9

10. Koľkými priamkami je možné spojiť 16 bodov, ktoré ležia v rovine, ak 5 z týchto bodov leží na jednej priamke?