Všeobecné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné podmienky

1. Spoločnosť

1.1. Všeobecné podmienky platia v aktuálnom znení pre všetky kurzy a vzdelávacie programy, ktoré organizuje Slovenský inštitút vzdelávania (ďalej len „SIV“) IČO: 30788960, DIČ: 2021591594, spoločnosť registrovaná MV SR pod č. VVS/1-900/90-18922. SIV je organizácia, ktorá združuje vysokoškolských, jazykových a ďalších pedagógov, organizuje jazykové vzdelávanie na všetkých úrovniach v rôznych jazykoch, taktiež pripravuje študentov na prijímacie konanie na vysoké školy a organizuje odborné kurzy. Naším cieľom je, aby každý náš študent jazykovo a odborne zvyšoval svoju úroveň, zvýšil si kvalifikáciu a v prípade prípravných kurzov výrazne zvýšil šancu na prijatie na VŠ.

 

2. Prihlásenie do kurzu

2.1. Účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca uznávajú tieto podmienky a vyjadrujú s nimi súhlas prihlásením sa na niektorý z kurzov, vyplnením prihlášky (osobne alebo elektronicky) a uhradením kurzovného. Zmluvný vzťah medzi SIV a účastníkom kurzu vzniká na základe prihlášky a následnej úhrady kurzovného.

2.2. Prihláška na kurz sa realizuje buď elektronicky prostredníctvom vyplnenej objednávky na internetovej stránke SIV alebo osobne na kontaktnom mieste SIV. Prihlásenie do kurzu bez uhradenia kurzovného je nezáväzné. Bez uhradeného kurzovného záujemcovi negarantujeme miesto v kurze. V prípade stornovania kurzu po jeho uhradení sa vzniknutý zmluvný vzťah riadi článkom 10 týchto podmienok.

2.3. Všetky aktuálne zľavy, ktoré je možné si pri objednaní kurzu uplatniť sú uvedené na web stránke SIV, a to vrátane podmienok pre ich uplatnenie. Zľavy je možné uplatniť pri objednaní kurzu alebo pri jeho platbe. Po uhradení kurzovného nárok na zľavu spätne nie je možné uplatniť. Poskytované zľavy sa nekumulujú. Je možné využiť iba jednu, najvyššiu možnú zľavu. V prípade ak platí pri kurze časovo zvýhodnená cena pri uhradení kurzovného do určitého dátumu, k tejto zľave sa už neuplatňuje ďalšia zľava.

2.4. V prípade ak má študent záujem pokračovať v nadväzujúcom jazykovom kurze aj v ďalšom semestri, musí sa na kurz opäť prihlásiť. Pokračovanie kurzu v nasledujúcom semestri sa nekoná automaticky.

 

3. Platba

3.1. Kurzovné je splatné v plnej výške najneskôr tri pracovné dni pred zahájením kurzu, a to: 

  • prostredníctvom online-platby cez internetovú stránku www.siv.sk,
  • v hotovosti alebo platobnou kartou priamo v kancelárii SIV (v centre Bratislavy na Hurbanovom nám. 5),
  • prevodom na účet SK28 1100 0000 0026 2576 8078, vedeným v Tatrabanke alebo na účet SK26 0900 0000 0006 3290 3486 vedeným v Slovenskej sporiteľni. Variabilným symbolom je číslo objednávky, prípadne kód kurzu, ktorý je pre každý kurz rozdielny a uchádzač ho získa pri prihlásení sa na kurz, resp. ho nájde na internetovej stránke SIV alebo v informačných materiáloch.

3.2. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú účastníci, ktorí zaplatili skôr než ostatní. Dňom platby sa rozumie dátum pripísania kurzovného na účet SIV. Účastníkovi ktorý nebude mať uhradené kurzovné pred samotným začiatkom kurzu resp. túto skutočnosť nebude vedieť preukázať pri nástupe do kurzu, nebude umožnené zúčastniť sa výučby.

3.3. SIV neumožňuje uhrádzať kurzovné na splátky.

3.4. Náklady na kúpu učebnice pri jazykových kurzoch nie sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnicu odporúčame zakúpiť si až po potvrdení zo strany SIV o otvorení termínu kurzu resp. po prvej vyučovacej hodine. Študijný materiál pri prípravných kurzoch na VŠ, ak je k dispozícii v tlačenej forme, zabezpečuje SIV bezplatne. Odplatne sa ponúka iba doplnková literatúra a študijná literatúra tretích strán, vysokých škôl a podobne.

 

4. Zaradenie do skupín, trvanie, veľkosť skupín

4.1. Zaradenie do jazykového kurzu určitého stupňa si určí účastník kurzu podľa vlastného uváženia, na základe rozraďovacieho testu ktorý nájde na www.siv.sk, resp. rozraďovací test si môže napísať priamo v kancelárii SIV. Na kurze sa už vstupný test nepíše.

4.2. Zaradenie do skupín pri prípravných kurzoch sa nevykonáva, ak nie je uvedené pri konkrétnom kurze inak.

4.3. Jazykové skupiny majú 3 až 9 účastníkov. Veľkosť skupín pri prípravných kurzoch na VŠ a maturitu určuje SIV podľa dostupných možností a kapacít.

4.4. Pri všetkých skupinových kurzoch jedna vyučovacia jednotka trvá 45 minút, čo je jedna vyučovacia hodina.

4.5. SIV môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzov odmietnuť prijať ďalších účastníkov. Prednosť majú skôr platiaci účastníci. Dňom platby sa rozumie dátum pripísania kurzovného na účet SIV. Miesto v kurze nie je možné garantovať účastníkom ktorí nemajú uhradený poplatok za kurz.

4.6. SIV si vyhradzuje právo neotvoriť kurz s ľubovoľným počtom účastníkov. Pokiaľ sa konkrétny termín kurzu o ktorý mal účastník záujem neotvoril, bude účastníkovi ponúknutý iný termín. V prípade ak by tento účastníkovi nevyhovoval, bude mu vrátený uhradený poplatok za kurz v plnej výške.

4.7. SIV si vyhradzuje právo zrušiť počas priebehu kurzu skupinu s počtom študentov nižším ako 3 a ponúknuť účastníkom možnosť pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.

4.8. SIV si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka z kurzu bez náhrady, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov SIV alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

4.9. Spoločnosť je oprávnená vylúčiť účastníka z kurzu aj v prípade, ak účastník neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

 

5. Účasť na výučbe a vymeškané hodiny

5.1. Účasť na kurze nie je povinná.

5.2. Za neúčasť účastníka na výučbe neposkytuje SIV akúkoľvek finančnú či inú kompenzáciu.

5.3. Vymeškávanie výučby účastníkom nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.

5.4. Vymeškané hodiny účastníkom nie je možné nahrádzať, prenášať do iného obdobia, ani ich nahrádzať s inými skupinami.

 

6. Prázdniny a voľná

6.1. Výučba neprebieha počas štátnych sviatkov, Veľkej noci a počas vianočných prázdnin. O prípadných ďalších prázdninách a voľnách je študent aktuálne informovaný ústne priamo na kurze, prostredníctvom SMS, resp. v harmonograme sústredení. Prázdniny a voľná nie sú zahrnuté do hodinovej dotácie kurzu, tzn. že je s týmito dňami počítané vopred a študent o žiadne hodiny nepríde. Voľné dni sú prehľadne uvedené v harmonograme výučby, ktorý obdrží každý účastník na začiatku kurzu.

 

7. Zmeny obsahu

7.1. SIV nezodpovedá za prípadné zmeny v systéme prijímacích skúšok na vysoké školy. Zmena typu alebo obsahu prijímacej skúšky, pokiaľ ju bolo možné zistiť až po začiatku kurzu, nezakladá nárok na vrátenie akejkoľvek časti kurzovného. SIV však vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie výučby podľa nových potrieb študentov v čo najkratšom čase a v rovnakej kvalite ako predchádzajúcu časť kurzu.

7.2. Sylaby ku kurzom majú informatívny charakter a SIV si vyhradzuje právo na ich zmeny.

7.3. SIV si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta a času konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti. Ak dôjde k zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný prostredníctvom zákazníckeho centra SIV (telefón, sms, e-mail).

 

8. Preukaz študenta

8.1. Z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku je každý študent prípravného kurzu na vysoké školy a prípravného kurzu na maturitu, povinný pri každom vstupe do budovy výučby preukazovať sa preukazom účastníka kurzu, ktorý bez vyzvania predloží príslušnému pracovníkovi SIV.

8.2. Tento preukaz dostane každý platiaci študent prípravného kurzu na vysoké školy a prípravného kurzu na maturitu pri registrácii do kurzu.

8.3. Preukaz je platný iba s vyplneným menom a priezviskom študenta, ktorý kurz uhradil a kurz navštevuje. Bez preukazu nebude študentovi umožnený vstup do budovy výučby.

8.4. Študenti jazykových kurzov, ktorí tieto kurzy navštevujú v sídle SIV na Hurbanovom nám. č. 5 v Bratislave preukazy o návšteve kurzu neobdržia, avšak pri každom vyučovacom dni je zapisovaná ich účasť do prezenčnej listiny, ktorú pred začiatkom výučby realizuje lektor.

 

9. Certifikáty a potvrdenia

9.1. Každý účastník jazykového kurzu s minimálne 60% dochádzkou má nárok na získanie potvrdenia o navštevovaní kurzu.

9.2. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní jazykového kurzu sa vystavuje vtedy, ak účastník absolvoval minimálne 60% vyučovacích hodín a mal minimálne 80% úspešnosť v záverečnom teste.

9.3. Certifikát Slovenského inštitútu vzdelávania s vyznačenou dosiahnutou úrovňou získa účastník, ktorý absolvoval minimálne 60% vyučovacích hodín a mal minimálne 80% úspešnosť v záverečnom teste.

9.4. Certifikáty a potvrdenia sa vydávajú na základe e-mailovej žiadosti zaslanej na kontaktný mail SIV, resp. písomne alebo ústne podanej zákazníckemu centru SIV. Certifikáty a potvrdenia nie sú vystavované automaticky.

9.5. Potvrdenie alebo certifikát je vydaný do 10 pracovných dní a účastník si ho môže vyzdvihnúť osobne alebo si ho môže nechať poslať poštou. Odosielanie potvrdení a certifikátov prostredníctvom mailu nie je možné.

 

10. Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenie kurzovného

10.1. Stornovanie kurzu viac ako 14 dní pred jeho začiatkom je možné bez udania dôvodu. Účastníkovi bude vrátených 100% z ceny kurzu, ktorú za kurz uhradil.

10.2. Stornovanie kurzu 14 a menej dní pred jeho začiatkom je možné bez udania dôvodu. Účastníkovi bude vrátených 90% z ceny uhradeného kurzovného.

10.3. Garancia kvality - v prípade Vašej nespokojnosti s kvalitou výučby po prvom vyučovacom dni Vám vrátime 75% z kurzovného, pokiaľ dostaneme Vaše písomné prehlásenie v tomto zmysle do začiatku druhého vyučovacieho dňa.

10.4. Stornovanie kurzu do zahájenia tretieho vyučovacieho dňa: storno poplatok 50% z výšky kurzovného. Suma 50% z ceny kurzu, ktorú uchádzač o kurz uhradil bude vrátená, ak účastník kurzu vyjadrí svoju nespokojnosť do začiatku tretieho vyučovacieho dňa (bez ohľadu na jeho účasť na predchádzajúcich dvoch vyučovacích dňoch).

10.5. Stornovanie kurzu po zahájení tretieho vyučovacieho dňa: storno poplatok v plnej výške kurzovného. Po zahájení tretieho vyučovacieho dňa (bez ohľadu na návštevu predchádzajúcich dvoch dní výučby zo strany účastníka) nie je možné vrátenie akejkoľvek čiastky zo sumy zaplatenej za kurz.

10.6. V prípade zrušenia kurzu zo strany SIV počas jeho priebehu, vzniká účastníkovi kurzu nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného. Čiastka je znížená o pomernú časť, ktorá bola vynaložená za dovtedy zrealizovanú výučbu. V prípade zrušenia kurzu zo strany SIV pred jeho začiatkom, účastníkovi kurzu bude vrátená plná suma ktorú za kurz uhradil.

10.7. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka prevedená do 10 pracovných dní odo dňa kedy účastník o vrátenie požiadal a oznámil číslo účtu kam mu má byť kurzovné vrátené.

10.8. Stornovanie kurzu musí byť uskutočnené písomne a doručené na adresu SIV, prípadne v elektronickej podobe na e-mailovú adresu SIV s uvedením mena študenta, názvu kurzu, kontaktných údajov študenta, prípadne bankového spojenia kam bude kurzovné vrátené.

 

11. Status študenta

11.1. Účastníkovi kurzu z navštevovania kurzov nevyplýva nárok na status študenta a s ním spojené sociálne výhody, ako zdravotné a sociálne poistenie a podobne.

 

12. Zodpovednosť

12.1. SIV nezodpovedá za ujmu na zdraví a majetku účastníkov kurzu.

 

13. Zmeny podmienok

13.1. Všetky zmeny týchto obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme a so súhlasom zúčastnených strán.

 

14. Ochrana osobných údajov

14.1. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené v samostatnej sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Tieto všeobecné podmienky sú platné od 1.8.2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia